O Katedrze

Katedra Nauk Społecznych powstała w 1971 roku, na bazie istniejących wcześniej innych jednostek organizacyjnych Akademii Medycznej: Zakładu Filozofii i Zakładu Historii Medycyny, które w tymże roku formalnie zostały zlikwidowane na mocy decyzji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W okresie do 1990 aktywność Katedry skoncentrowana była na dydaktyce filozofii, socjologii oraz politologii, a także badaniach naukowych nad historią ochrony zdrowia oraz dziejami polskiej filozofii medycyny. W latach 1971 – 1996 pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Stańskiego, długoletniego kierownika Katedry, napisanych zostało 25 prac doktorskich, których tematyka koncentrowała się wokół szeroko pojętej problematyki dziejów ochrony zdrowia w Polsce.

W 1997 roku kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. n. hum. Michał Musielak,
z którego inicjatywy w następnym roku Katedra przeniesiona została z Wydziału Lekarskiego na Wydział Nauk o Zdrowiu. W latach 2004-2019 nastąpiła rozbudowa struktur organizacyjnych Katedry, w ramach której powołano cztery pracownie: Pracownię Socjologii Zadrowia i Patologii Społecznych, Pracownię Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej, Pracownię Historii Zawodów Medycznych, Pracownię Filozofii Zdrowia Psychicznego i Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Musielaka napisane i obronione zostały 22 rozprawy doktorskie obejmujące swym zakresem problematykę nauk o zdrowiu.

Na podstawie Zarządzenia Nr 131/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 21 grudnia 2018 roku Katedra Nauk Społecznych zmieniła nazwę na Katedrę Nauk Społecznych i Humanistycznych.

1.września 2020 r. stanowisko kierownika Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych objęła prof. dr hab. Ewa BaumW ramach Katedry w 2000 r. została powołana Pracownia Filozofii Medycyny i Bioetyki, przekształcona

w 2005 r. w Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki,

w 2004 r. utworzono Pracownię Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych,

w 2008 r. utworzono Pracownię Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej,

w 2015 r. utworzono Pracownię Historii Zawodów Medycznych,

w 2019 r. utworzono Pracownię Filozofii Zdrowia Psychicznego.