< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki scharakteryzował problematykę odżywiania w ujęciu Marii Karczewskiej (1866-1951)

20 listopada 2021 roku dr Krzysztof Prętki, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej, brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Świat kulinarny w języku, kulturze i literaturze”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i Instytut Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Dr Krzysztof Prętki wygłosił wystąpienie pt. „Problematyka odżywiania w ujęciu Marii Karczewskiej (1866-1951)”. Była ona publicystką, działaczką społeczną, współpracowała ze Stowarzyszeniem Zjednoczonych Ziemianek, kierując pracami Kół Gospodyń Wiejskich. Związała się z ziemiańskim Centralnym Towarzystwem Rolniczym. Była redaktorką czasopism: „Świat Kobiecy” i „Przodownica”. Napisała szereg prac poświęconych tematyce żywności i odżywiania, w tym m.in.: „O uprawie warzyw: podręcznik dla gospodarzy małorolnych” (1916), „Odżywianie człowieka” (1930), „Co każda gospodyni wiedzieć powinna o odżywianiu człowieka” (1932), „Wyrób moszczu owocowego, najzdrowszego napoju (1936) i „Co jeść, jak gotować” (1937).

 W konferencji brali udział także, obok organizatorów, naukowcy z: Uniwersytetu w Zadarze (Chorwacja), Jilin University w Changchun (Chiny), Uniwersytetu Wiedeńskiego (Austria), Uniwersytetu Eberharda Karola w Tybindze (Niemcy), Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (Niemcy), Westsächsische Hochschule Zwickau (Niemcy), Université de Bourgogne w Dijon (Francja), Université Paris Sorbonne - Paris IV (Francja), Moscow State Linguistic University (Rosja), Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa), Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie (Węgry), Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie (Węgry), Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu Drahomanowa w Kijowie (Ukraina), Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy), Uniwersytetu Babeșa i Bolyaia w Klużu-Napoce (Rumunia), Uniwersytetu Jánosa Selyego w Komárnie (Słowacja), Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Częstochowskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i Akademii Ignatianum w Krakowie.

Program konferencji