Regulamin Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych

dotyczący organizacji zajęć i warunków uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów realizowanych przez pracowników Katedry

Organizacja zajęć.

1. Zajęcia obowiązkowe odbywają się w grupach dziekańskich, na podstawie list studentów przekazanych przez dziekanaty.
2. Terminy zajęć fakultatywnych ustalane są przez prowadzącego zajęcia i podawane do wiadomości zainteresowanych studentów w systemie WISUS/AKSON.
3. Studenci deklarują udział w zajęciach fakultatywnych z danego przedmiotu poprzez dokonanie rejestracji w systemie WISUS/AKSON. Warunkiem uruchomienia zajęć fakultatywnych jest zgłoszenie się na dany termin przynajmniej 12 osób.

Zasady zaliczania przedmiotów realizowanych przez pracowników Katedry

I Przedmioty obowiązkowe
1. Uczestnictwo studentów w zajęciach (wykłady, seminaria, ćwiczenia) uwzględnianych w planach studiów jest obowiązkowe i kontrolowane.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność do 10% godzin
obowiązujących zajęć.
2. Student zobowiązany jest do przygotowania się do aktywnego udziału w zajęciach, na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia.
3. Student zobowiązany jest do usprawiedliwienia i zaliczenia nieobecności na zajęciach. Forma zaliczenia przewiduje przygotowanie i zaliczenie problematyki będącej przedmiotem zajęć, na których student był nieobecny, w sposób określony przez prowadzącego zajęcia.
Nieobecność studentów będących członkami Senatu, Rad Wydziałów, organów wyborczych i spotkań roboczych jest usprawiedliwiona podczas obrad tych organów bez konieczności ich odrabiania.
4. W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, student zobowiązany jest do przystąpienia do pisemnego sprawdzianu końcowego. W sytuacji otrzymania oceny niedostatecznej student ma prawo do dwukrotnego poprawiania oceny w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia lub osobą wyznaczoną przez kierownika Katedry, Zakładu lub Pracowni.
5. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest spełnienie wymogu wymienionego w ust.3.
6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie zaliczenia z zajęć kontrolowanych z danego przedmiotu.
7. Egzaminator wyznacza w porozumieniu z grupą studencką co najmniej trzy terminy w ciągu semestru, traktowane przez studenta jako pierwszy termin.
8. W przypadku nie zdania egzaminu studentowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych.
9. Egzamin komisyjny może być przeprowadzony na wniosek zainteresowanego studenta, który zgłasza zastrzeżenia co do prawidłowości przeprowadzonego wcześniej egzaminu          ( patrz § 43 Regulamin Studiów).
10. Godziny wyznaczone dla przeprowadzenia egzaminu bądź sprawdzianu nie mogą się pokrywać z czasem trwania innych zajęć dydaktycznych.


II Przedmioty fakultatywne.
1. Student, który deklaruje udział w zajęciach fakultatywnych z danego przedmiotu, ma obowiązek uczestniczyć w tych zajęciach zgodnie z obowiązującym harmonogramem
2. Obecność na zajęciach fakultatywnych jest obowiązkowa i kontrolowana.
3. Zaliczenia nieobecności dokonuje się na zasadach określonych w p. I. ust. 3.
4. Student zobowiązany jest do samodzielnego opracowania wprowadzenia do wybranego tematu zajęć oraz do aktywnego udziału w zajęciach, na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia.

III Nauczanie zdalne

  1. W sytuacji wprowadzenie nauczania zdalnego student jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi wytycznymi JM Rektora UMP
  2. Studenta ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w formie przewidzianej w ogólnych zasadach organizacji danego roku akademickiego.
  3. Podczas seminariów, ćwiczeń, zaliczeń i egzaminów, o ile przewiduje to system zdalnego nauczania, z którego korzysta nauczyciel akademicki, wprowadza się obowiązek włączenia kamery z przekazem obrazu i dźwięku przez studenta uczestniczącego w zajęciach.
  4. Student podczas zajęć zdalnego nauczania jest zobowiązany do korzystania z narzędzi wybranych przez nauczyciela oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
  5. Student podczas nauczania zdalnego jest zobowiązany do poszanowania dóbr osobistych nauczyciela oraz kolegów. Wizerunek i głos podlegają chronione na mocy prawa do ochrony wizerunku i ochrony dóbr osobistych. Rozpowszechnianie wizerunku i głosu bez wiedzy i zgody nauczyciela stanowi naruszenie.