prof. dr hab. Michał Musielak

Profesor w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Profil w bazie danych „Ludzie nauki”

CV naukowe Kierownika jednostki

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu


Biogram w Wikipedii

Wykształcenie
- 1972 r. magisterium na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- 1980 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie historii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- 1997 r. habilitacja w zakresie historii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- 2003 r. profesor nadzwyczajny
- 2008 r. profesor tytularny
- 2010 r. profesor zwyczajny

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Medycznym

- Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem
- Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych
- P.o. kierownika Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki
- Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu
- Członek Senatu Uniwersytetu Medycznego
- Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki
- Członek Senackiej Komisji ds. Nauki
- Reprezentant Senatu w Radzie Społecznej Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 2Udział w radach redakcyjnych czasopism naukowych
- Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”
- Członek redakcji czasopisma naukowego Nowiny Lekarskie”
- Członek redakcji czasopisma naukowego „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu”
- Członek redakcji czasopisma naukowego „Farmacja Współczesna”
- Recenzent czasopisma naukowego „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”

Udział w towarzystwach naukowych
- Członek Polskiego Towarzystwa Bioetycznego

- Członek PTPN Wydziału II Historii i Nauk Społecznych

- Członek PTPN Wydziału IV Lekarskiego

     

      Kontakt

Konsekwencje społeczno-kulturowe rozwoju biomedycyny

  1. Monografie naukowe

- Profesor Adam Wrzosek (1875-1965) – historyk i filozof medycyny. Zarys biografii intelektualnej. Wydawnictwo UMP Poznań 2022.

- Polski Wydział Lekarski w Edynburgu (1941–1949) — miejsce edukacji poznańskich lekarzy. Historia, tradycja, współczesność

Autorzy: Błażej Męczekalski, Michał Musielak, Ewa Sumelka, Maria Długołęcka‑Graham, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2020.

- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950-2019. Historia i luminarze nauki, pod redakcją M. Musielak, Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza,  Poznań 2019, ss. 634.

- Fenomen cierpienia. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 21–22, Redakcja: Szczepan Cofta, Anna Grzegorczyk, Michał Musielak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019.

- Doktor Kazimierz Filip Wize (1873–1953). Zarys biografii intelektualnej, pod redakcją M. Musielak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,  Poznań 2017, ss.406.

- Medycyna w cieniu nazizmu pod redakcją M. Musielak, K. Głodowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2015, ss.390.

- Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1975-2015 Czterdzieści lat w służbie uniwersyteckich nauk medycznych pod redakcją M. Musielak, W. Samborski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2015, ss.424.
- Opieka pielęgniarska w czasach nazizmu. Wybrane problemy i kazusy Wydawnictwo Nauka i Innowacje,
pod red. M. Musielak, K. B. Głodowska, Poznań 2014, ss. 257.
- Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 6. Zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pod redakcją M.Musielaka, K. Prętkiego Poznań 2013, ss. 170.
- Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 5. Eugenika – aspekty społeczne i etyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pod redakcją M.Musielaka, K. Prętkiego Poznań 2013, ss. 124.
- Heliodor Święcicki (1854-1923), Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań 2013, ss. 275.
-Polské filosofické myšleni a medicina, Vyd. J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková, Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012, ss. 240
-Filozofia medycyny w Czechach i na Słowacji, pod red. M. Petru, J. Zamojskiego, J. Kure, M. Musielaka, Wyd. Naukowe UM w Poznaniu, Poznań 2012, ss. 246
- Album 20-lecia Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dwadzieścia lat w służbie uniwersyteckiej medycyny, nauki i dydaktyki 1992-2012, Redakcja (wraz z A. Tykarskim i B. Miśkowiakiem), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2012, ss. 576.
- Pflege im Schatten des Nationalsozialismus. Ausgewählte Probleme und Fälle, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, ss. 151. (współredaktor K. B. Głodowska)
- Facing health inequalities. A European perspective, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2011, ss. 174. (współredaktorzy J. Domaradzki, E. Wierzejska)
- Polska szkoła filozofii medycyny - przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2010, ss. 262 (współredaktor J. Zamojski)
- Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w latach 2005-2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2010, ss. 438. (współredaktor W. Samborski)
- Heliodor Święcicki w 90. rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 173.
- Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 4. Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze względów eugenicznych, medycznych i społecznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 224.
- Male health. Contemporary issues, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 185. (współredaktorzy J. Domaradzki, D. Hędzelek)
- Sterylizacja ludzi ze względów eugenicznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i w Polsce (1899-1945). Wybrane problemy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, ss. 336.
- The many faces of being old. Health and socio-cultural aspects of ageing, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2006, ss. 164.
- Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 2. Między filozofią a bioetyką. Konsekwencje społeczno-etyczne rozwoju biomedycyny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2006, ss. 279.
- Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1975-2005, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2005, ss. 272. (współredaktor T. Opala)
- Wybrane aspekty problematyki pomocy społecznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2005, ss. 192. (współredaktor A. Czabański)
- Kasy Chorych w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2003, ss. 165.
- Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny, pod red. M. Musielaka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2000, ss. 180.
- Adam Wrzosek. Życie i działalność, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, ss. 225. (współautor Z. Maćkowiak)
- Nazizm w interpretacjach polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1997, ss. 272.
- Polski Związek Zachodni 1944-1950, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986, ss. 323.
- Polski Związek Zachodni w Wielkopolsce w latach 1921-1950, Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa-Książka-Ruch, Warszawa 1985, ss. 46.

 


II. Rozdziały w monografiach

 - Geneza i powstanie Akademii Medycznej w Poznaniu oraz jej rozwój w latach 1950-1956 [w:] Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950-2019. Historia i luminarze nauki, pod redakcją M. Musielak, Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, s. 73-136.

- Tradycje akademickich studiów medycznych w Poznaniu [w:] Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950-2019. Historia i luminarze nauki, pod redakcją M. Musielak, Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, s. 21-72.

- Utworzenie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i rozwój Uczelni w latach 2007-2019 [w:] Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950-2019. Historia i luminarze nauki, pod redakcją M. Musielak, Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, s. 361-408
- Wstęp [w:] Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950-2019. Historia i luminarze nauki, pod redakcją M. Musielak, Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, s. 13-19.
- Historia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [w:] Wspólna pasja od wieku. 100 lat Uniwersytetu Poznańskiego, pod red. Magdalena Kalawska, Ewa Sumelka, Anna Zielińska-Krybus, Lidia Majdecka, Wydaw. Miejskie Posnania, Poznań 2019, s.218-219.

- Myśl filozoficzno-medyczna w Poznaniu przed II wojną światową [w:] Filozofia medycyny – rozważania o tradycji i współczesności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 64-81

- Wstęp, [w:] Doktor Kazimierz Filip Wize 1873 – 1953. Zarys biografii intelektualnej, Redakcja i współautorstwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 9-18.

- Pobyt Kazimierza Filipa Wizego w Lipsku i współpraca z niemieckim środowiskiem naukowym (1905-1915), [w:] Doktor Kazimierz Filip Wize 1873 – 1953. Zarys biografii intelektualnej, Redakcja i współautorstwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 57-70.

- Działalność Kazimierza Filipa Wizego w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (1908-1918), [w:] Doktor Kazimierz Filip Wize 1873 – 1953. Zarys biografii intelektualnej, Redakcja i współautorstwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 70-75.

- Kazimierz Filip Wize jako uczestnik międzynarodowych oraz krajowych kongresów i zjazdów naukowych, [w:] Doktor Kazimierz Filip Wize 1873 – 1953. Zarys biografii intelektualnej, Redakcja i współautorstwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2017, s.152-190.

- Podsumowanie, [w:] Doktor Kazimierz Filip Wize 1873 – 1953. Zarys biografii intelektualnej, Redakcja i współautorstwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 337-343.

- Kalendarium życia Kazimierza Filipa Wizego, [w:] Doktor Kazimierz Filip Wize 1873 – 1953. Zarys biografii intelektualnej, Redakcja i współautorstwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 344-355.

- Głos w dyskusji wokół „Historii Nauki Polskiej”, t. X, 1944-1989, pod red. L. Zasztowta i J. Schiller-Walickiej, Warszawa 2015, [w:] „Nauka Polska”, XXV (L), 2016, s. 91-93.

- Medycyna a nazizm. Uwagi o przyczynach i konsekwencjach zaangażowania się środowiska medycznego w Niemczech w eugenikę i higienę ras, [w:] Bezużyteczni. Studia nad losami chorych i upośledzonych psychicznie w okresie rządów nazistowskich, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno 2016, s. 29-43.

- Profesor Heliodor Święcicki (1854-1923) – współorganizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego (w:) Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego pod redakcją A. Pihan-Kijasowej i D. Konieczki-Śliwińskiej, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2016, s.155-165.

- Higiena ras w Niemczech a środowisko medyczne w Polsce w okresie międzywojennym (w:) Medycyna w cieniu nazizmu pod redakcją M. Musielak, K. Głodowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2015, s.38-57.
- Historia Wydziału Nauk o Zdrowiu w latach 1975-2015(w:)Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1975-2015 Czterdzieści lat w służbie uniwersyteckich nauk medycznych pod redakcją M. Musielak, W. Samborski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2015, s.10-31
- Ruch higieny ras a system opieki zdrowotnej w Trzeciej Rzeszy (w:)Opieka pielęgniarska w czasach nazizmu. Wybrane problemy i kazusy Wydawnictwo Nauka i Innowacje, pod red. M. Musielak, K. B. Głodowska, Poznań 2014, s.13-25.
- Kodeks Norymberski a zasady etyki pielęgniarskiej (w:)Opieka pielęgniarska w czasach nazizmu. Wybrane problemy i kazusy Wydawnictwo Nauka i Innowacje, pod red. M. Musielak, K. B. Głodowska, Poznań 2014, s.215-230.
- Etyczne aspekty zarządzania szpitalem klinicznym. Między misją a oczekiwaniami rynku, (w:) Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, pod red. J. Hartmana, Z. Zalewskiego, Warszawa 2013, s.100-117.
- Środowisko medyczne w Polsce wobec kwestii „naprawy rasy ludzkiej”, (w:) Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 5. Eugenika – aspekty społeczne i etyczne, pod red. M. Musielaka, K. Prętkiego, Poznań 2013, s. 55-63.
- Kazimierz Filip Wize, (w:) Polské filosofické myšleni a medicina, Vyd. J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková, Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012, s. 125-135.
- Jak morálně způsobilí jsou studenti porodnictví, (w:) Polské filosofické myšleni a medicina, Vyd. J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková, Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012, s. 203-214 (współautor I. Rzymska).
- Philosophy of medicine in Poznan in the interwar period – representatives, views, action, [w:] Around the European Culture. Commemorative Book for the Sixtieth Birthday Anniversary of Professor Edward Jeliński, Editors B. Horodecki, J. Wiśniewski, P. Wiśniewska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 251-268.
- Słowo do wydania polskiego, [w:] Ina May Gaskin, Duchowe położnictwo. Intymność narodzin, Wydawnictwo „Virgo”, Warszawa 2011, s.16-17.
- Der Nurnberger Kodex und die Normen der Pflegeethik, (w:) Pflege im Schatten des Nationalsozialismus. Ausgewählte Probleme und Fälle, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 85-100.
- Heliodor Święcicki and his idea of nursing, (w:) Interdisciplinary research in nursing past and present, red. J. Jaworek, J. Zalewska-Puchała, E. Wilczek-Rużyczka, T. Radzik, University Medical Publisher Vesalius, Kraków 2011, s. 29-33. (współautor J. Zamojski)
- Kazimierz Filip Wize, (w:) Polska szkoła filozofii medycyny - przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe, red. M. Musielak, J. Zamojski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 235-251.
- Adam Wrzosek, (w:) Polska szkoła filozofii medycyny - przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe, red. M. Musielak, J. Zamojski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 174-191.
- Rozwój ruchu eugenicznego w Wielkiej Brytanii na przełomie XIX i XX wieku, (w) Choroba i śmierć w perspektywie społecznej (XIV - XXI w.), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, s. 349-363. (współautor D. Hędzelek)
- System opieki pielęgniarskiej w wybranych obozach koncentracyjnych III Rzeszy, (w:) Szkice z historii medycyny, red. J. Supady, Łódź 2010, s. 111-127. (współautor K. B. Głodowska, J. Głodowski)
- Eugenika a polityka zdrowotna w Trzeciej Rzeszy i w Związku Radzieckim, (w:) Szkice z historii medycyny, red. J. Supady, Łódź 2010, s. 405-422. (współautor D. Hędzelek)
- Kilka wspomnień na kanwie jubileuszu 60-lecia prof. dr. hab. Witolda Molika, (w:) Sztambuch Witolda Molika, Instytut Historii UAM, Poznań 2009, s. 31-37.
- Działalność społeczna Heliodora Święcickiego, (w:) Heliodor Święcicki w 90. rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 9-30.
- Sterylizacja ludzi ze względów eugenicznych - motywy, konsekwencje, badania, postulaty, (w:) Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 4. Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze względów eugenicznych, medycznych i społecznych, pod red. M. Musielaka, Poznań 2009, s. 11-34.
- Pojęcie i typologia sterylizacji ludzi ze wskazań eugenicznych, (w:) Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 4. Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze względów eugenicznych, medycznych i społecznych, pod red. M. Musielaka, Poznań 2009, s. 58-66.
- Zabiegi transplantacyjne w perspektywie etycznej i społecznej, (w:) Transplantologia w zarysie, pod red. W. Dyszkiewicza, M. Jemielitego, K. Wiktorowicza, Poznań 2009, s. 231-252. (współautor E. Baum)
- Psycho-social aspects of male infertility, (w:) Male health. Contemporary issues, red. J. Domaradzki, D. Hędzelek, M. Musielak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 49-59. (współautor D. Hędzelek)
- Eksterminacja i eutanazja w ujęciu historycznym i współczesnym, (w:) Społeczne i środowiskowe zagrożenia zdrowia i dobrostanu, pod red. H. Karakuły. Lublin, 2008, s. 115-122. (współautor M. Matthews-Kozanecka)
- Poza śmiercią - dylematy etyczne współczesnej transplantologii, (w:) W drodze do brzegu życia, pod red. E. Krajewskiej-Kułak, W. Nyklewicza, J. Lewko i C. Łukaszuk, t. 2, Akademia Medyczna w Białymstoku, Białystok 2007, s. 121-128. (współautor E. Baum)
- Zagadnienia etyczne w intensywnej terapii, (w:) Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych, red. nauk. L. Wołowicka i D. Dyk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s. 381-387. (współautor A. Fryś)
- Między eugeniką a higieną społeczną. Dylematy społeczne i etyczne eugenistów polskich okresu międzywojennego, (w:) Medycyna i farmacja XIX i XX wieku. Zagadnienia wybrane, pod red. R. Meissnera, Poznań 2007, s. 355-367.
- Czarna kobieta w tyglu północnoamerykańskim, (w:) Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne, pod red. A. Chybickiej i M. Kaźmierczak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 171-185. (współautor D. Hędzelek)
- Attitudes towards old age across the ages, (w:) The many faces of being old. Health and socio-cultural aspects of ageing, red. M. Musielak, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 65-72.
- Pojęcie i kryteria „osób małowartościowych” w poglądach eugenistów polskich
i amerykańskich przed II wojną światową, (w:) Z dziejów zdrowia publicznego, pod red. J. Nosko, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2006 s. 329-352.(współautor D. Hędzelek)
- Dylematy społeczne i etyczne eugenistów polskich okresu międzywojennego, (w:) Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny, t 2. Między filozofią a bioetyką. Konsekwencje społeczno-etyczne rozwoju biomedycyny, pod red. M. Musielaka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 79-91.
- Od Pielęgniarstwa do Położnictwa. Zarys dziejów Wydziału Nauk o Zdrowiu w latach 1975-2005, (w:) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1975-2005, pod red. M. Musielaka i T. Opali, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 11-80.
- Etyka w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, (w:) Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, pod red. M. D. Głowackiej, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2004, s. 259-270.
- Kasa Chorych miasta Poznania w latach 1920-1933, (w:) Kasy Chorych w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. M. Musielaka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 80-102. (współautor D. Polska)
- Eugenika hitlerowska w interpretacji Karola Stojanowskiego - antropologa i ideologa narodowego, (w:) Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, pod red. J. Kiwerskiej i B. Koszela, Instytut Historii UAM, Poznań 2002, s. 162-168.
- Rola przedmiotów humanistycznych w nauczaniu medycyny w poglądach Adama Wrzoska, (w:) Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny, t. 1, pod red. M. Musielaka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 78-89.
- Społeczno-kulturowe konteksty transplantacji medycznych, (w:) Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych. Standardy opieki w pielęgniarstwie. Wdrażanie programów promocji zdrowia, Poznań 1999, s. 79-84.
- Nazizm a polska międzywojenna myśl filozoficzna, (w:) Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej, Słupsk 1999, s. 103-110.
- Ludność niemiecka w Wielkopolsce po II wojnie światowej w ocenie Polskiego Związku Zachodniego, (w:) Polska-Niemcy. Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. A. Saksona, Poznań 1994, s. 129-140.
- Towarzystwo Przeciwgruźlicze na Województwo Poznańskie, (w:) Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 2. Cz. 2. Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, red. nauk. B. Sordylowa, Warszawa 1994, s. 351-352. (współautor Z. Maćkowiak)

III. Artykuły w czasopismach
- Polska międzywojenna myśl polityczna i społeczna wobec rasizmu i higieny rasowej w Trzeciej Rzeszy, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2009, nr 31, s. 257-272.
- Approach of Polish medical students to ethical problems related to transplantation and the application of stem cells, „Archives of Perinatal Medicine” 2008, nr 2, s. 51-53. (współautor E. Baum)
- Komórki macierzyste - biologiczne aspekty medycyny regeneracyjnej, „Ginekologia i Położnictwo” 2008, nr 4, s. 63-75. (współautor E. Baum)
- Zdrowie w poglądach wybranych eugeników polskich i amerykańskich, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 2007, t. 70, s. 135-140. (współautor D. Hędzelek)
- Eugenika jako jeden z elementów schematu fabularnego antyutopii, „Medycyna Nowożytna” 2007, nr 1-2, s. 83-98. (współautor E. Baum)
- Ocena postaw moralnych wobec ludzkiego rozrodu wśród studentów kierunku położnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, „Przegląd Ginekologiczno-Położniczy” 2006, z. 3, s. 149-155. (współautor I. Rzymska)
- Ocena kompetencji dokonywania sądów moralnych wśród studentów kierunku położnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2006, nr 1, s. 36-40. (współautor I. Rzymska)
- Wizja Uniwersytetu w poglądach Heliodora Święcickiego, pierwszego rektora Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2005, nr 5, s. 67. (współautor W. Molik)
- Religijne koncepcje zdrowia publicznego, „Pielęgniarstwo Polskie” 2005 nr 2, s. 338-348. (współautorzy J. Domaradzki, D. Hędzelek, A. Czabański)
- Tworzenie wizerunku Zakładów Opieki Zdrowotnej o profilu stomatologicznym, „Dental Forum” 2004, nr 2 s. 65-67. (współautor M. Matthews-Kozanecka)
- Wybrane etyczne aspekty zarządzania służbą zdrowia w Polsce, „Nowiny Lekarskie” 2004, nr 4, s. 311-317.
- In favour or against euthanasia - dentistry students' opinion, „Bulletin du Groupement international pour la recherche scientifique en stomatologie & odontologie” 2003, nr 2-3 s. 52-55 (współautorzy M. Matthews-Brzozowska, H. Filipowski, T. Matthews-Brzozowska)
- Uczony wobec nazizmu. Przedwojenne poglądy Aleksandra Hertza na genezę, funkcjonowanie i ideologię narodowego socjalizmu, „Dzieje Najnowsze” 2002, nr 3, s. 39-51.
- Poglądy filozoficzno-etyczne Kazimierza Filipa Wize - psychiatry i filozofa, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2000, z. 3-4, s. 71-77.
- O potrzebie nauczania bioetyki na wydziałach lekarskich w Polsce, „Nowiny Lekarskie” 2000, nr 1, s. 76-81. (współautor M. Tamborska)
- „Totalizm” w poglądach Andrzeja Niesiołowskiego, socjologa i publicysty katolickiego, „Życie i Myśl” 1999, nr 1, s. 62-70.
- Narodowy socjalizm w interpretacjach polskiej międzywojennej myśli chrześcijańskiej, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1995, nr 18, s. 21-49.
- Nazizm w interpretacji polskiej międzywojennej myśli konserwatorskiej, „Dzieje Najnowsze” 1994, nr 4, s. 23-40.

Wywiady

- Strzeżmy się szarzyzny życia. [Wywiad. z prof. Michałem Musielakiem, biografem Heliodora Święcickiego], "Życie Uniwersyteckie" UAM 2019.
- Sterylizacja: aspekty etyczne i medyczne. Wywiad z prof. Michałem Musielakiem, „Puls Medycyny” 2009.
- Upowszechnić Święcickiego. Wywiad z prof. Michałem Musielakiem, „Fakty UMP” 2009, nr 3, s. 4-7.
- O zdrowiu duszy i ciała. Rozmowa z prof. Michałem Musielakiem, historykiem i bioetykiem, „Zeszyty Karmelitańskie”, 2006, nr 3.