dr Jadwiga Wiertlewska-Bielarz

filozof, starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dydaktyka:
• Historia filozofii
• Filozofia
• Etyka

Zainteresowania badawcze:
• Filozofia L. Wittgensteina
• Filozofia umysłu
• Filozofia języka
• Bioetyka

Najważniejsze publikacje naukowe:
• "Obrazowanie metafizyki. Typy rzeczywistości w filozofii" L. Wittgensteina, Przegląd Filozoficzny nr 3 (19), Warszawa 1996, ss.27-38
• "Problem reprezentacji i re-reprezentacji, Umysł a rzeczywistość." Poznańskie studia z filozofii humanistyki, nr 5(18), Zysk i S-ka Poznań 1999, s.173-185
• "Czy wyobrażenie może być kategorią poznawczą?" [w:] Subiektywność a świadomość. Studia z Kognitywistyki i filozofii umysłu. Zysk i S-ka, Poznań 2003
• "Dlaczego bioetyka jest ważna?" [w:] Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. T.2, Poznań 2005. s.251-259
• Jadwiga Wiertlewska-Bielarz, Aleksandra Fryś, Rola bioetyki w medycynie w: Polski przegląd Nauk o zdrowiu.nr2(7) Poznań 2006
• Czy etyka lekarska jest etyką? Próba ustalenia statusu etyki lekarskiej w: Medycyna i farmacja XIX i XX wieku. Zagadnienia wybrane. Pod red.: Romana Meissnera. Poznań, 2007 s. 603-611 bibliogr. summ.
• Jadwiga Wiertlewska-Bielarz O pojęciu użycia w „Dociekaniach filozoficznych”. „Principia. Pisma koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej” T. 53 2010, s. 67-84
• Jadwiga Wiertlewska-Bielarz Ludwik Fleck. W „Polska szkoła filozofii medycyny – przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe” red. Michał Musielak Jan Zamojski s. 192-213
• Jadwiga wiertlewska-Bielarz Zastosowanie pojęcia narzędzia do analiz języka. Język jako narzędzie zradykalizowane W: „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu” T. 5/Numer1 (2011)
• Ewa Baum, Jadwiga Wiertlewska-Bielarz: Z czyjej perspektywy dyskutować o legalizacji handlu narządami? w Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria nr 2/2012 ss.141-150

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu