Fenomen pracy

W dniach od 1-2.12.2022 r. odbyła się konferencja naukowa Fenomen pracy, zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — Centrum Badań im. Edyty Stein, Katedrę Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

W trakcie dwudniowych obrad poświęconych szeroko rozumianemu fenomenowi pracy przedstawiono szereg referatów poświęconych różnym aspektom tego zagadnienia. Wśród nich znalazły się cztery wystąpienia, których współautorką była dr hab. Ewa Baum prof. UMP. W trakcie pierwszego dnia obrad w programie znalazły się dwa spośród tych wystąpień: mgr Anny Fitzgerald, dr Marii Nowosadko i dr hab. Ewy Baum, prof. UMP Motywacja psychoterapeutów do pracy zdalnej — nowe perspektywy i mgr Renaty Woźniak, dr hab. Agnieszki Neumann-Podczaskiej, prof. UMP i dr hab. Ewy Baum, prof. UMP Rola i znaczenie pracy farmaceuty w przeszłości oraz współcześnie. W programie drugiego dnia konferencji zaprezentowane zostały dwa kolejne referaty: mgr Marleny Grabowskiej, prof. n. med. Stefana Sajdaka i dr hab. Ewy Baum, prof. UMP Praca zawodowa w obliczu choroby nowotworowej u pacjentek leczonych onkologicznie z powodu nowotworów narządów rodnych oraz mgr Aleksandry Walkowskiej, mgr Anny Mackiewicz i dr hab. Ewy Baum, prof. UMP Praca jako pacjent.

 

» Program Konferencji

_________________________________________________________________________________

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum Badań im. Edyty Stein

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

zapraszają

do udziału w konferencji

Fenomen pracy

Poznań, 1-2.12.2022

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

Praca jest fundamentalną aktywnością człowieka i elementem tworzącym jego biografię. Hannah Arendt w Kondycji ludzkiej uznała pracę za jeden z wyznaczników antropologicznych. Jak pisała: „Praca jest aktywnością odpowiadającą biologicznemu trwaniu ludzkiego życia. (…) Aspektem kondycji ludzkiej odpowiadającym pracy jest życie jako takie”. Z kolei Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens wskazywał iż: „Praca jest dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek”.

Praca kształtuje naszą osobowość, dzięki niej trwamy, rozwijamy się i budujemy nić złożonych relacji społecznych. Praca ludzka stanowi też od dawna temat zainteresowania nie tylko ekonomistów, ale i filozofów, antropologów, teologów czy kulturoznawców.

Jednym z negatywnych zjawisk współczesnego świata jest – jak wskazuje Andrzej Szahaj – demoralizacja pracy, utrata godności, sensu, etosu pracy, co w połączeniu z jej coraz większą ekspansją, presją wydajności i anektowaniem coraz to kolejnych obszarów życia człowieka prowadzi do epidemii wypalenia zawodowego, depresji, poczucia egzystencjalnej pustki. W dalszym ciągu istnieją jednak i takie zawody, w których pracę traktować można nie tyle jako niechcianą konieczność, źródło utrzymania, ale przede wszystkim jako misję. Tak jest chociażby w przypadku lekarzy. Powstaje jednak pytanie, na ile praca w obliczu obserwowanej korporatyzacji oraz restrykcyjnych regulacji prawnych i organizacyjnych pozostaje przestrzenią osobistej wolności i bliskich relacji interpersonalnych, a na ile uwikłana jest w sieci zależności, obdarta z niezależnego działania.

Nowe impulsy dla refleksji nad pracą przyniosła  pandemia Covid-19; dla niektórych  to czas zamknięcia się w domu, w trybie zdalnym, dla innych redukcja etatów,  wyrwanie ze znanej rzeczywistości i postawienie przed nowymi wyzwaniami. Zmiany te nakazują przyjrzeć się pracy z większą uwagą i krytycyzmem, a także postawić na nowo pytania o jej charakter, uwarunkowania i znaczenie.

W ramach kolejnej sesji naukowej organizowanej przez Centrum Badań im. Edyty Stein, Katedrę Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu zapraszamy Państwa do wspólnej refleksji nad fenomenem pracy w ramach następujących zagadnień:

– społeczno-kulturowe hierarchie i wartościowania pracy (praca niegodna, praca zaszczytna etc.) oraz ich historyczne przemiany;

– moralność pracy, jej sens, etos, godność pracującego; praca jako misja;

– kształtowanie pracy swojej i innych; skuteczne zarządzanie pracą; strategie mobilizacji, by wspólny wysiłek przynosił dobro, jednostkowy i kolektywny rozwój;

– praca a życie: praca jako istotny komponent biograficzno-egzystencjalny, źródło pasji, spełnienia, samorozwoju, doskonalenia osobistego, kontra praca jako przyczyna alienacji jednostki, źródło wykluczenia i wypalenia;

– filozoficzne, teologiczne i kulturoznawcze refleksje nad pracą; przedstawienie pracy w tekstach kultury różnych epok;

– działania i postulaty chroniące godność i etykę pracy, jej społeczną użyteczność i znaczenie, egzystencjalną doniosłość, sprawiedliwość wynagrodzeń;

– zagrożenia związane z automatyzacją i komputeryzacją pracy.

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji i prosimy o nadsyłanie abstraktów z podaniem tytułu oraz streszczenia planowanego wystąpienia (długość do 900 znaków), stopnia naukowego i afiliacji wraz z adresem mailowym do dnia 16 października 2022 roku na adres cbes@amu.edu.pl z dopiskiem „Fenomen pracy”.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 240 zł. (doktoranci) oraz 380 zł. (pozostali referenci). Pokryje ona koszty organizacyjne, wyżywienie oraz koszty publikacji tekstów, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania. Wszelkich dodatkowych informacji mogą Państwo spodziewać się w szczegółowym informatorze konferencyjnym, w którym wskażemy także dane konta konferencyjnego do przelewu. Roześlemy go zaraz po akceptacji referatów. O ostatecznym dopuszczeniu do wystąpienia konferencyjnego zadecyduje wpłata na konto organizatorów konferencji, którą należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022.

Zastrzegamy, że w związku z pandemią koronawirusa to okoliczności zadecydują, czy konferencja odbędzie się w formie tradycyjnej czy online - będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacyjnych, gdy czas sesji będzie się zbliżał.

W imieniu organizatorów

Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dr hab. Ewa Baum, prof. UMP

Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dr hab. med. Szczepan Cofta

Dyrektor Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Anna Grzegorczyk