Międzynarodowe Seminarium Metodyczne: Dusza - Umysł – Ciało

W dniu 12 maja 2023 r. odbyło się MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM METODYCZNE Dusza – Umysł – Ciało, I N T ER N AT I O N A L  M E T H O D O LO G I CA L  S EM I N A R Soul – Mind – Body, zrealizowane  ramach projektu „EDU-AKCJA 2022–2023: budowanie strategii edukacyjnej sprzyjającej społecznej inkluzji oraz rozwój edukacji zdalnej. Polski, norweski i islandzki kontekst”. Projekt realizowany jest z udziałem  sześciu instytucji z Polski, Norwegii i Islandii: Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Agder (Norwegia), Skien Kulturskole (Norwegia), Iceland University of the Arts (Islandia), Menntaskóli í Tónlist (Islandia). Partner projektu: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego korzysta z dofinansowania w wysokości 143 575,20 euro przyznanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Seminarium odbywało się Centrum Symulacji UMP, przy ul. Rokietnickiej 7, w s. 008. Obrady Seminarium otworzył Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Michał Nowicki, a zaproszonych Gości powitała dr hab. Ewa Baum, prof. UMP. W programie seminarium znalazły się wykłady wygłoszone przez pracowników naukowych z uczelni polskich i zagranicznych (patrz Program Seminarium: PDF). 

W ramach wykładu dr Marii Nowosadko poświęconego symulacji w edukacji medycznej uczestnicy Seminarium zostali zaproszeni do zwiedzenia sal dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia z pacjentem w warunkach symulowanych.

W trakcie obrad Uczestnicy Seminarium mogli posłuchać utworów muzycznych przygotowanych przez przedstawicieli Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Dla Uczestników Seminarium organizatorzy przygotowali przerwę kawową i przerwę na lunch.

 

  Podstawowe informacje o Seminarium

 
Abstrakty wystąpień zaplanowanych w programie Seminarium

 
Uczestnicy Seminarium
   

Przywitanie zaproszonych Gości

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Prof. UMP dr hab. Ewa Baum

 

Otwarcie Seminarium

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. Michał Nowicki

 

 

W trakcie obrad

Dr hab. Ewa Baum, prof. UMP i prof. dr hab. Ewa Murawska

Prof. dr hab. Michał Nowicki i dr Maria Nowosadko


 

   

Transfer kultury i uwarunkowania mentalne – świat muzyczny w XIX wieku

Cultural Transfer and Mindset – On 19th Century Musical World

Prorektor ds. projektów badawczych, promocji i ewaluacji Uczelni

Prof. AMP dr hab. Mikołaj Rykowski

 

O potrzebie edukacji społeczeństwa w zakresie wiedzy suicydologicznej

On the need to educate the soiciety in the field of suicidology knowledge

Prof. AJP dr hab. Adam Czabański

 

 

Skandynawskie wzorce, praca u podstaw i bitwa o kulturę – kilka refleksji z realizacji projektu Edu-Akcja 2022-2023

Scandinavian patterns, work at the foundations and the battle for culture - a few reflections from the implementation of the Edu-Action 2022-2023 project

Prof. dr hab. Ewa Murawska

 
 

Obój-rys historii społecznej i współczesna metodyka gry

Oboe – a historical outline and contemporary methodology of playing

Dr Łukasz Krzemiński

 
   

Symulacja w edukacji medycznej - nauczanie komunikacji z pacjentem w warunkach symulowanych

Simulation in medical education - teaching communication with the patient in simulated conditions

Dr Maria Nowosadko

Symulacja pracy z laparoskopem
Na sali porodowej
Chirurg przygotowuje się do operacji w Centrum Symulacji

 
Przerwa kawowa

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób doświadczających zaburzeń psychicznych okresu okołoporodowego

Preventing social exclusion of people experiencing perinatal mental health problems

Dr Katarzyna Wszołek

Możliwość wykorzystania dynamicznych technik jogi dla redukcji stresu związanego z pracą

Ability to use dynamic yoga techniques for reducing work-related stress

Dr Agnieszka Żok

Poranek muzyczny - Koncert dla duszy, ciała i umysłu

Muzycy z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

 

 
 

Obój (wł. oboe, skrót: ob.) – Instrument dęty drewniany z grupy aerofonów dwustroikowych. Obój należy do grupy instrumentów z podwójnym trzcinowym stroikiem

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3j

Kształtowanie kompetencji psychospołecznych  jako odpowiedź na zagrożenia związane ze stygmatyzacją, uprzedzeniami i wykluczeniem 

Developing psychosocial competences as a response to threats related to stigma, prejudice and exclusion  

Dr Monika Matecka

Znaczenie uwarunkowań kulturowych dla inkluzji społecznej

Importance of cultural determinants for social inclusion

Prof. UMP dr hab. Ewa Baum

"Cała klasa tworzy wspólną całość" - doświadczenie nauczyciela w zakresie integracji społecznej poprzez muzykę

 “The whole class create a common unit” - a teacher’s experience of social inclusion through music
“I felt it was a victory for him” – a teacher’s experience of social inclusion through dance

Ole Andreas Meen i Trine Ørbæk

Towards Social Responsibility and Tolerance: Student Participation in Socially Engaged Music Projects

Þorbjörg Daphne Hall

Zakończenie Seminarium