dr Zenon Maćkowiak

historyk, etyk w Zakładzie Filozofii Medycyny i Bioetyki w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dydaktyka:
• Filozofia medycyny
• Historia filozofii
• Etyka

Zainteresowania badawcze:
• Badania z zakresu historii i filozofii medycyny dotyczące znaczących postaci i ich wkładu w dzieje i filozofię medycyny.

Najważniejsze publikacje naukowe:
• Z. Maćkowiak,Problematyka teoriopoznawcza w ujęciu dra Władysława Biegańskiego w: Sylwetki polskich lekarzy humanistów XIX i XX wieku. Problemy Dydaktyki Medycznej i Wychowania, nr 21, Poznań 1989, s. 97-145
• Z. Maćkowiak,Myśl etyczno-deontologiczna Władysława Szenajcha, Poznańskie Roczniki Medyczne,
T. XVI-XVII, 1992-1994, s. 127-144
• Z. Maćkowiak, Adam Wrzosek, Życie i działalność, Poznań 2000, s. 225 (współautor)
• Z. Maćkowiak, Zarys rozwoju nauki oraz nauczania historii i filozofii medycyny w Polsce w okresie zaborów, w: Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny, nr 1, Poznań 2000,
s. 50-77
• Z. Maćkowiak, Eutanazja-ludzkie prawo do godnej śmierci w: Wyzwania pedagogiczne i edukacyjne współczesnych przeobrażeń. Pod red. Naukową R. Czyżewskiego i B. Drozdowicza, Słupsk 2004, s. 117-123
• Z. Maćkowiak, Władysław Biegański i jego wkład do rozwoju polskiej filozofii medycyny w: Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny, nr 2, Poznań 2005, s. 15-26

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu