Dla Autorów

Materiały przeznaczone do publikacji prosimy nadsyłać pod adres redakcji czasopisma:

Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane
Na łamach Poznańskich Zeszytów Humanistycznych publikowane są teksty o charakterze naukowym. Oczekujemy artykułów z zakresu nauk humanistycznych.
Artykuły powinny być zaopatrzone w abstrakt oraz tytuł w języku polskim oraz angielskim lub innym kongresowym.
Preferowane formaty rozszerzenia dla elektronicznych wersji artykułów to *doc, *rtf
Preferowana czcionka to Times New Roman; wielkość czcionki 12, interlinia 1,5 dla tekstu głównego; odpowiednio 10 i 1 dla przypisów.
Elementy graficzne należy zawrzeć w oddzielnym pliku ( w tekście odnotować odnośnik do nich). Preferowane rozszerzenie dla plików graficznych to *jpg lub *tiff o rozdzielczości 300 dpi, o szerokości 8-18cm. Ryciny przyjmowane są tylko w skali szarości
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów nadesłanych publikacji po uzgodnieniu z autorem .


Prosimy tworzyć przypisy standardowe, dolne. Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego tekstu.

Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać:
Dla książki:
B. Hołyst, Suicydologia, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 778.

Przy kolejnym cytowaniu:
B. Hołyst, op. cit., s. 683.

Jeżeli przypis następuje bezpośrednio po sobie, odnosząc się do tej samej literatury wystarczy nota
Ibidem, s. 268

Dla artykułów w pracy zbiorowej:
N. Markwitz-Grzyb, Andropause – the Symptom of Male Aging, [w] J. Domaradzki, D. Hędzelek, M. Musielak (red.) Male Health Contemporary Issues, Wydawnictwo Naukowe UMP, Poznań, 2009


Dla artykułów w czasopismach:
G. Herczyńska, Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce: początek hitlerowskiego ludobójstwa, w: Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009, nr 18 (1), s. 25-30.


Artykuły, które nie będą miały formy zgodnej z powyższymi wytycznymi, mogą zostać odrzucone już w pierwszej redakcji (tj przed recenzją profesorską)

PROCES RECENZJI
Wszystkie publikowane artykułu muszą przejść pozytywnie proces recenzji.
Aby zagwarantować wysoki poziom merytoryczny, wszystkie zgłaszane teksty przechodzą recenzję wg zasad:

- prace poddawane są podwójnej ślepej recenzji.
- każda praca jest recenzowana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów
- recenzja ma formę pisemną
- raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów/publikacji nie są ujawniane.


Redakcja wprowadza zaporę Ghostwriting’ową


W przypadku kilku autorów publikacji należy przedstawić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji

Ghostwriting oraz guest autorship będą traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej, wykryte przypadki będą demaskowane.

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej – łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce oraz finansowanych artykułów.

Licencja:
W przeważającej większości materiały opublikowane w czasopiśmie udostępniane są na zasadach licencji cc-by https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
Na życzenie Autorek/Autorów warunki licencji dotyczące poszczególnych tekstów mogą zostać zaostrzone.

Redakcja ma prawo umieścić teksty w bazach POL-index