dr Agnieszka Żok

Kulturoznawczyni, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Dydaktyka
Antropologia kulturowa
Człowiek w refleksji filozoficznej
Estetyka
Metodologia badań
Socjologia
Aesthetics
Public Health

Zainteresowania naukowe:
- Problem nierówności i dyskryminacji systemie opieki zdrowotnej
- Miejsce teorii queer w myśli medycznej
- Sztuka współczesna: polska sztuka krytyczna, sztuka feministyczna oraz maskulinistyczna
- „Walczące słowa” we współczesnym języku polskim.

Publikacje:

•Prace oryginalne
A. Żok, Przychodzi KTOŚ do lekarza… - o znaczeniu myśli Queer dla ochrony zdrowia [w] Nowiny Lekarskie 81/5, Poznań 2012

A. Żok, Queer w PRL-u? Bezpieczeństwo pod łukiem tęczy – ciało i seksualność jako droga ku wolności [w] Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981 red. J. Farysej, H. Lisiak, K. Siemaszko, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012

A. Żok, „Queerowanie” medycyny – sytuacja osób LGB w kontaktach z służbą zdrowia [w] Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny nr 6 Zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym, red M. Musielak, K. Prętki, Wyd Naukowe UMP, Poznań 2013, s 139-148

S. Antczak, A. Żok, Female genital mutilation in Sub-Saharan Africa as a health and cultural problem [w] Nowiny Lekarskie 82/6, Poznań 2013

K. Żok, A. Żok, O edukacji antydyskryminacyjnej – zapobieganie dyskryminacji ze wzdlędu na niepełną sprawność fizyczną poprzez wykorzystanie dzieł polskiej sztuki krytycznej w procesie edukacji szkolnej [w] Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, red B.A. Orłowska, P. Prufer, Wyd Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkp. 2013 w 255-263

A. Żok, Seks a medycyna – ujarzmianie i uwalnianie seksualności przez myśl medyczną od XIX wieku do współczesności [w] Szkice z historii medycyny T. 2. Red. J. Supady, Wojskowa Drukarnia, Łódź 2013

A. Żok, Sytuacja osób LGB w wybranych kulturach Azji, [w] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne T. XX, Poznań 2013.

• Prace pokonferencyjne i doniesienia zjazdowe
A. Żok, Problem wiedzy i władzy w perspektywie medycyny XXI wieku, [w] Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowie, t.II, 73 – 77

• Inne
J. Zamojski, A. Żok, Filozofia medycyny w Czechach, Polsce i na Słowacji. [w] Fakty UMP 2012 : r. 13, nr 3

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu