Regulamin Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych

dotyczący organizacji zajęć i warunków uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów realizowanych przez pracowników Katedry

Organizacja zajęć.

1. Zajęcia obowiązkowe odbywają się w grupach dziekańskich, na podstawie list studentów przekazanych przez dziekanaty.
2. Terminy zajęć fakultatywnych ustalane są przez prowadzącego zajęcia i podawane do wiadomości zainteresowanych studentów w systemie APAP.
3. Studenci deklarują udział w zajęciach fakultatywnych z danego przedmiotu poprzez dokonanie rejestracji w systemie WISUS. Warunkiem uruchomienia zajęć fakultatywnych jest zgłoszenie się na dany termin przynajmniej 12 osób.

Zasady zaliczania przedmiotów realizowanych przez pracowników Katedry

I Przedmioty obowiązkowe
1. Uczestnictwo studentów w zajęciach uwzględnianych w planach studiów jest obowiązkowe i kontrolowane.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność do 10%
obowiązujących zajęć.
2. Student zobowiązany jest do przygotowania się do aktywnego udziału w zajęciach, na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia.
3. Student zobowiązany do usprawiedliwienia i zaliczenia nieobecności na zajęciach. Forma zaliczenia przewiduje przygotowanie i zaliczenie problematyki będącej przedmiotem zajęć, na których student był nieobecny, w sposób określony przez prowadzącego zajęcia.
Nieobecność studentów będących członkami Senatu, Rad Wydziałów, organów wyborczych i spotkań roboczych jest usprawiedliwiona podczas obrad tych organów bez konieczności ich odrabiania.
4. W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, student zobowiązany jest do przystąpienia do pisemnego sprawdzianu końcowego. W sytuacji otrzymania oceny niedostatecznej student ma prawo do dwukrotnego poprawiania oceny w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia lub osobą wyznaczoną przez kierownika Katedry, Zakładu lub Pracowni.
5. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest spełnienie wymogu wymienionego w ust.3.
6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie zaliczenia z zajęć
kontrolowanych z danego przedmiotu.
7. Egzaminator wyznacza w porozumieniu z grupą studencką co najmniej trzy terminy w ciągu semestru, traktowane przez studenta jako pierwszy termin.
8. W przypadku nie zdania egzaminu studentowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych.
9. Egzamin komisyjny nie jest dodatkowym terminem obowiązkowym, lecz może być przeprowadzony w wyniku zgłoszenia zastrzeżeń.
10. Godziny wyznaczone dla przeprowadzenia egzaminu bądź sprawdzianu nie mogą się pokrywać z czasem trwania innych zajęć dydaktycznych


II Przedmioty fakultatywne.
1. Student, który deklaruje udział w zajęciach fakultatywnych z danego przedmiotu, ma obowiązek uczestniczyć w tych zajęciach zgodnie z obowiązującym harmonogramem
2. Obecność na zajęciach fakultatywnych jest kontrolowana.
3. Zaliczenia nieobecności dokonuje się na zasadach określonych w p. I. ust. 3.
4. Student zobowiązany jest do samodzielnego opracowania wprowadzenia do wybranego tematu zajęć oraz do aktywnego udziału w zajęciach, na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia