O Zakładzie Filozofii Medycyny i Bioetyki

Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki został utworzony w 2005 r. na bazie istniejącej od 2000 r. Pracowni Filozofii Medycyny i Bioetyki. W swoim programie naukowym Zakład nawiązuje z jednej strony do tradycji uprawiania filozofii medycyny i etyki lekarskiej w środowisku poznańskim w okresie międzywojennym (prof. Adam Wrzosek, dr Kazimierz Filip Wize), z drugiej stara się badać problemy filozoficzno-etyczne wynikające z rozwoju nowoczesnej biomedycyny i ochrony zdrowia. Nawiązane przez pracowników Zakładu w ostatnich latach kontakty międzynarodowe owocują wspólnymi przedsięwzięciami badawczymi i edytorskimi. W sferze dydaktyki pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Medycznego z zakresu historii filozofii, filozofii medycyny, estetyki, etyki i bioetyki.

 

Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem 26.02.2020 r.

Dnia 26 lutego 2020 roku w Urzędzie Miasta przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu, odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem”, połączona z promocją książki Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem pod redakcją Katarzyny B. Głodowskiej, Ewy Baum, Rafała Staszewskiego i Ewy Murawskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: M. Baryga

 

Uczestników konferencji powitała mgr Aleksandra Bendowska, doktorantka z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Photo: Kasia Kajda Fotografka

 

Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, który mówił m. in. o tym, jaki cel przyświecał napisaniu prezentowanej książki, wskazując że w Poznaniu mieszka, pracuje i uczy się wiele osób należących do odmiennych kręgów kulturowych, a co za tym idzie, mogą oni być potencjalnymi pacjentami poznańskiej służby zdrowia.

Photo: M. Baryga

 

W podobnym duchu wypowiedział się prof. dr hab. Michał Musielak Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Regionem, Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych, który nawiązał do genezy i idei jaka przyświecała napisaniu tej książki, przypominając o zorganizowanym pod patronatem Katedry cyklu konferencji Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci.

Photo: M. Baryga

 Treść książki Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem przedstawiła prowadząca konferencję mgr Aleksandra Bendowska.

Photo: Kasia Kajda Fotografka

 Jako pierwsza zaprezentowała swój referat Przez duszę do zdrowia dr hab. Ewa Baum, która omówiła znaczenie pierwiastka duchowego w życiu człowieka i jego pozytywną rolę w procesie powrotu pacjenta do zdrowia.

 

Photo: M. Baryga

W kolejnym wystąpieniu Komunikacja z pacjentem - od medycyny do uwarunkowań kulturowych dr Maria Nowosadko mówiła o komunikacji z pacjentem w kontekście uwarunkowań międzykulturowych.

Photo: M. Baryga

Następny referat prof. dr hab. Ewy Murawskiej Muzyka i medycyna – idealna harmonia, poświęcony był znaczeniu muzyki i jej wielokulturowemu charakterowi.

Photo: M. Baryga

Swoje wystąpienie prof. dr hab. Ewa Murawska uwieńczyła wykonaniem czterech utworów muzycznych różnych kompozytorów.

Photo: M. Baryga

Część muzyczną zakończyło wykonanie fragmentu utworu Stanisława Moniuszki przez p. Zbigniewa Murawskiego.

Photo: dr Agnieszka Żok

Jako ostatnia wystąpiła dr Katarzyna B. Głodowska, której referat Korzyści wynikające z wprowadzenia procedur opieki nad pacjentem wywodzących się z innego kręgu kulturowego i religijnego, poświęcony był procedurom pracy z pacjentem obcojęzycznym.

Photo: M. Baryga

 Po tym wystąpieniu ogłoszona została przerwa na kawę.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty Prezentacja wybranych przypadków dotyczących sprawowania opieki nad pacjentami odmiennymi kulturowo – aspekty praktyczne poświęcone problematyce komunikacji z pacjentem i prowadzone przez dr Marię Nowosadko oraz dr Katarzynę B. Głodowską.

Każdy uczestnik konferencji otrzymał egzemplarz promowanej książki Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem, którą zgodnie z intencją jej organizatorów ma trafić do poznańskich placówek służby zdrowia, przede wszystkim szpitali, zgodnie ze zgłoszonym przez nie zapotrzebowaniem.

Photo: Kasia Kajda Fotografka

 Kończąc obrady, dr hab. Ewa Baum podziękowała za udział wszystkim uczestnikom konferencji.

Jednocześnie w Urzedzie Miasta odbyła się konferencja prasowa Poznań dla pacjentów z różnych stron świata z udziałem Przewodniczącej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania Marii Lisieckiej-Pawełczak, Prorektora ds. Promocji i Współpracy z Regionem UMP prof. dr. hab. Michała Musielaka, Zastępcy Prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego oraz Kierownika Pracowni Historii Zawodów Medycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych dr Katarzyny B. Głodowskiej.

Photo: Kasia Kajda Fotografka


Data aktualizacji: 28 lutego 2020 przez Ewa Skibińska - webmaster

Zobacz także

Zobacz także

 

Zobacz także

facebook