O Zakładzie Filozofii Medycyny i Bioetyki

Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki został utworzony w 2005 r. na bazie istniejącej od 2000 r. Pracowni Filozofii Medycyny i Bioetyki. W swoim programie naukowym Zakład nawiązuje z jednej strony do tradycji uprawiania filozofii medycyny i etyki lekarskiej w środowisku poznańskim w okresie międzywojennym (prof. Adam Wrzosek, dr Kazimierz Filip Wize), z drugiej stara się badać problemy filozoficzno-etyczne wynikające z rozwoju nowoczesnej biomedycyny i ochrony zdrowia. Nawiązane przez pracowników Zakładu w ostatnich latach kontakty międzynarodowe owocują wspólnymi przedsięwzięciami badawczymi i edytorskimi. W sferze dydaktyki pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Medycznego z zakresu historii filozofii, filozofii medycyny, estetyki, etyki i bioetyki.

 

AKTUALNOŚCI

Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem 26.02.2020 r.

Dnia 26 lutego 2020 roku w Urzędzie Miasta przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu, odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem”, połączona z promocją książki Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem pod redakcją Katarzyny B. Głodowskiej, Ewy Baum, Rafała Staszewskiego i Ewy Murawskiej.

 

 Uczestników konferencji powitała mgr Aleksandra Bendowska, doktorantka z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych.

 

Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, który mówił m. in. o tym, jaki cel przyświecał napisaniu prezentowanej książki, wskazując że w Poznaniu mieszka, pracuje i uczy się wiele osób należących do odmiennych kręgów kulturowych, a co za tym idzie, mogą oni być potencjalnymi pacjentami poznańskiej służby zdrowia.

 

W podobnym duchu wypowiedział się prof. dr hab. Michał Musielak Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Regionem, Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych, który nawiązał do genezy i idei jaka przyświecała napisaniu tej książki, przypominając o zorganizowanym pod patronatem Katedry cyklu konferencji Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci.

 Treść książki Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem przedstawiła prowadząca konferencję mgr Aleksandra Bendowska.

 Jako pierwsza zaprezentowała swój referat Przez duszę do zdrowia dr hab. Ewa Baum, która omówiła znaczenie pierwiastka duchowego w życiu człowieka i jego pozytywną rolę w procesie powrotu pacjenta do zdrowia.

 

W kolejnym wystąpieniu Komunikacja z pacjentem - od medycyny do uwarunkowań kulturowych dr Maria Nowosadko mówiła o komunikacji z pacjentem w kontekście uwarunkowań międzykulturowych.

Następny referat prof. dr hab. Ewy Murawskiej Muzyka i medycyna – idealna harmonia, poświęcony był znaczeniu muzyki i jej wielokulturowemu charakterowi.

Swoje wystąpienie prof. dr hab. Ewa Murawska uwieńczyła wykonaniem czterech utworów muzycznych różnych kompozytorów. Część muzyczną zakończyło wykonanie fragmentu utworu Stanisława Moniuszki przez p. Zbigniewa Murawskiego.

 Jako ostatnia wystąpiła dr Katarzyna B. Głodowska, której referat Korzyści wynikające z wprowadzenia procedur opieki nad pacjentem wywodzących się z innego kręgu kulturowego i religijnego, poświęcony był procedurom pracy z pacjentem obcojęzycznym.

 Po tym wystąpieniu ogłoszona została przerwa na kawę.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty Prezentacja wybranych przypadków dotyczących sprawowania opieki nad pacjentami odmiennymi kulturowo – aspekty praktyczne poświęcone problematyce komunikacji z pacjentem i prowadzone przez dr Marię Nowosadko oraz dr Katarzynę B. Głodowską.

Każdy uczestnik konferencji otrzymał egzemplarz promowanej książki Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem, którą zgodnie z intencją jej organizatorów ma trafić do poznańskich placówek służby zdrowia, przede wszystkim szpitali, zgodnie ze zgłoszonym przez nie zapotrzebowaniem.

 Kończąc obrady, dr hab. Ewa Baum podziękowała za udział wszystkim uczestnikom konferencji.

Jednocześnie w Urzedzie Miasta odbyła się konferencja prasowa Poznań dla pacjentów z różnych stron świata z udziałem Przewodniczącej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania Marii Lisieckiej-Pawełczak, Prorektora ds. Promocji i Współpracy z Regionem UMP prof. dr. hab. Michała Musielaka, Zastępcy Prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego oraz Kierownika Pracowni Historii Zawodów Medycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych dr Katarzyny B. Głodowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także

Zobacz także