Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich

Prce licencjackie i magisterskie

Do obrony pracy licencjackiej i magisterskiej może przystąpić student, który złoży

w dziekanacie:

• indeks i karty egzaminacyjne (ze wszystkimi zaliczeniami) najpóźniej do 15 września

• pracę licencjacką w sztywnej oprawie ze streszczeniem w języku polskim (3 szt.) – także w formie elektronicznej (płyta CD wklejona na ostatniej stronie 1 szt.).

• pracę magisterską w sztywnej oprawie ze streszczeniem w języku polskim i angielskim ( 3 szt.) – także w formie elektronicznej(płyta CD wklejona na ostatniej stronie 1 szt.).

• pracę licencjacką/magisterską wydruk dwustronny w miękkiej oprawie, czcionka 12, pojedynczy odstęp (zbindowana)

• oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy (jako strona przed spisem treści - część pracy).

• pismo z prośbą o wyznaczenie recenzenta (od promotora pracy, skierowane do Dziekana).

• dwie pozytywne recenzje pracy.

• dowód wpłaty za dyplom 60,00 zł – wpłata na subkonto studenta wygenerowane w Wirtualnym Dziekanacie.

• 6 zdjęć dyplomowych 45mm x 65 mm.

• istnieje możliwość wystawienia odpisu Dyplomu w języku obcym, (za dodatkową opłatą 40 zł - wpłata na subkonto studenta wygenerowane w Wirtualnym Dziekanacie oraz złożenie podania w Dziekanacie, najpóźniej w 30 dni po terminie obrony pracy magisterskiej).

• kartę informacyjną o praktykach, kołach naukowych, nagrodach.

• kartę obiegową i legitymację.

Termin obrony:

Termin obrony ustalany jest w dziekanacie, co najmniej 14 dni przed planowaną datą obrony.

Student składa pracę licencjacką/magisterską najpóźniej do 15 września.


Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej (nie więcej niż 3 miesiące) w przypadku:

1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem,
2. niemożności wykonania pracy licencjackiej/magisterskiej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta.