Wzór pisma adresowanego do Kierownika Katedry

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że pisma adresowane do Kierownika Jednostki zawierające wniosek o przepisanie oceny należy sporządzać według poniższego wzoru
wzór pisma

Do pisma dołączyć należy dokumenty:
1. kserokopię indeksu pierwszej strony indeksu ze zdjęciem i strony z wpisaną oceną

W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji, należy się udać do osoby prowadzącej zajęcia z danego przedmiotu (w grupie do której student jest zapisany) w celu umożliwienia wpisu do protokołu zaliczeń/egzaminów w w bieżącym roku akademickim.