dr hab. Jan Domaradzki

socjolog, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych

 

2019 habilitacja, Instytut Socjologii UAM

Rozprawa habilitacyjna: Społeczne konstruowanie genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim czasopiśmiennictwie opiniotwórczym

 

2003-2008 doktorat, Instytut Socjologii, UKSW

Praca doktorska: Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

 

1998-2003 magisterium, Instytut Socjologii UAM

Praca magisterska: Augusta Comte’a socjologia religii i religii Ludzkości.

Promotor pracy: † prof. dr hab. Stanisław Kozyr-Kowalski

 

Dydaktyka:

 

Zainteresowania badawcze

 

Działalność naukowa:

I Publikacje:

 

A: Monografie:

 1. a) jako autor:
 2. Domaradzki Jan. 2018. Społeczne konstruowanie genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim czasopiśmiennictwie opiniotwórczym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. ss. 408, ISBN 978-83-7597-313-6.
 3. Domaradzki Jan. 2010. Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei. Kraków: Nomos S.A., ss. 477.
 4. Domaradzki Jan. 2005. Religia Ludzkości. Augusta Comte’a socjologiczna wizja religii. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, ss. 184.
 5. b) jako redaktor:
 6. Domaradzki Jan, Wierzejska Ewelina, Musielak Michał (red.). 2011. Facing Health Inequalities. A European Perspective. Poznań: Wydawnictwo UM, ss. 174.
 7. Domaradzki Jan, Hędzelek Dorota, Musielak Michał (red.). 2009. Male Health. Contemporary Issues. Poznań: Wydawnictwo UM, ss. 185.

 

 1. Artykuły:

2019

-- Domaradzki Jan. 2019. Geneticization and biobanking. „Polish Sociological Review” 1(205): 103–117.

-- Domaradzki Jan, Pawlikowski Jakub. 2019. Public Attitudes Toward Biobanking of Human Biological Material for Research Purposes. A Literature Review. „International Journal of Environmental Research and Public Health” 16(12), 2209; doi:10.3390/ijerph16122209.

-- Domaradzki Jan. 2019. Postawy społeczne wobec biobankowania. Przegląd literatury, [w:] J. Pawlikowski (red.), Ciało ludzkie w badaniach naukowych - aspekty filozoficzne, prawne i społeczne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, [w druku].

2018

-- Baum Ewa, Domaradzki Jan. 2018. Geneticization and bioethics: ethical dilemmas in genetic counselling, [w:] Soniewicka Marta (red.) Medical Ethics: Between Utility, Principles, and Virtues. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 189–204.

2017

-- Domaradzki Jan. 2017. Genetyka, esencjalizm i tożsamość. „Studia Socjologiczne” 1(224): 297–328.

-- Domaradzki Jan. 2017. Medykalizacja a genetyzacja: ciągłość czy zmiana?. „Przegląd Socjologiczny” 65(1): 9–31.

-- Domaradzki Jan. 2017. Genetyzacja w polskich mediach na przykładzie tygodnika „Polityka”, [w:] Nowakowski Michał, Piątkowski Włodzimierz (red.), Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 128–146.

-- Domaradzki Jan, Kordel Piotr. 2017. Definitions of health and disease among physicians and Społem PSS employees. „Journal of Medical Science” 86(2): 7–17.

2016

-- Domaradzki Jan. 2016. Genetyka behawioralna w polskim czasopiśmiennictwie w latach 2000-2014 [Behavioural genetics in Polish print news media between 2000-2014]. “Psychiatria Polska” 50(6): 1251–1271.

-- Domaradzki Jan. 2016. Doświadczenia opiekunów rodzinnych z systemem opieki medycznej: przypadek choroby Huntingtona [Family caregivers’ experiences with healthcare services: a case of Huntington disease]. „Psychiatria Polska” 50(2): 375–391.

2015

-- Domaradzki Jan. 2015. DNA jako kod kulturowy. „Kultura Popularna” 2(44): 40–68.

-- Domaradzki Jan. 2015. DNA i jego metafory, „Respectus Philologicus” 27(32): 74–84.

-- Domaradzki Jan. 2015. Medycyna i jej metafory, „Kultura i Edukacja” 2(109): 27–46.

-- Domaradzki Jan. 2015. Wpływ choroby Huntingtona na opiekunów rodzinnych. Przegląd literatury [The impact of Huntington disease on family carers – a literature overview]. “Psychiatria Polska” 49(5): 931–944.

-- Domaradzki Jan. 2015. Caring for patients with Huntington disease – a survey of caregivers’ experiences and views. “Journal of Pre-Clinical and Clinical Research” 9(2): 133–139.

-- Domaradzki Jan. 2015. Patient rights, risk and responsibilities in genetic era: a right to know, a right not to know, or a duty to know?. “Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 22(1): 156-162.

-- Domaradzki Jan. 2015. Lay constructions of genetic risk. A case-study of the Polish Society of Huntington’s Disease. “ Polish Sociological Review” 1(189): 107–127.

2014

-- Domaradzki Jan. 2014. Triada choroba, poczucie dyskomfortu i chorowanie i jej współczesna interpretacja, „Hygeia Public Health” 49(2): 197–201.

2013

-- Domaradzki Jan. 2013. Extra medicinam nulla salus. Medicine as a secular religion. „Polish Sociological Review” 1(181): 21-38.

-- Domaradzki Jan. 2013. Homo geneticus jako zoon genetikon. Prawo do niewiedzy a obowiązek wiedzy w dobie ryzyka genetycznego [w:] M. Synowiec-Piłat i A. Łaska-Formajster (red.), Biologiczny wymiar życia populacyjnego i jego socjologiczne interpretacje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 15-34.

-- Domaradzki Jan. 2013. Prawo do niewiedzy a obowiązek wiedzy w opiniach rodzin osób z chorobą Huntingtona. „Etyka” 47(2): 18-33.

-- Domaradzki Jan. 2013. O definicjach zdrowia i choroby. „Folia Medica Lodziensia 40(1): 5-29.

-- Domaradzki Jan. 2013. O skrytości zdrowia. O problemach z konceptualizacją pojęcia zdrowie. „Hygeia Public Health” 48(4): 408-419.

-- Domaradzki Jan. 2013. Hannibal ante portas. Medykalizacja społeczeństwa wyzwaniem dla zdrowia publicznego, [w:] M. Musielak, K. Prętki (red.), Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. Cz. 6. Zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, s. 39-59.

2012

-- Domaradzki Jan. 2012. Genetyzacja społeczeństwa. Społeczne konsekwencje nowej genetyki. „Studia Socjologiczne”  2(205): 7-26.

-- Domaradzki Jan. 2012. Genetyka, prywatyzacja ryzyka i polityka kozła ofiarnego. „Diametros” 32: 1-18.

-- Domaradzki Jan. 2012. Biologiczne obywatelstwo: genetyka i nowe formy przynależności, [w:] M. Synowiec-Piłat i A. Olchowska-Kotala (red.), Socjologia i psychologia dla pacjenta – wybrane zagadnienia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 164-174.

 

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu

 

Wykaz publikacji na portalu Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Domaradzki

 

II Udział w grantach badawczych:

 1. Granty międzynarodowe:

-- Członek zespołu badawczego europejskiego grantu badawczego: UnderstAid: a platform that helps informal caregivers to understand and aid their demented relatives (UnderstAid – platforma, która wspiera, pomaga zrozumieć i pomóc opiekunom w opiece nad krewnym z demencją) realizowanego we współpracy z VIA University College (Dania), Sekoia Assisted Living ApS (Dania), The Centre of Supercomputing of Galicia – CESGA (Hiszpania), Balidea Consulting and Programming (Hiszpania), Danish Alzheimer Association (Dania), the Gerontological Complex La Milagrosa – UDP A Coruña (Hiszpania), Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  nr 4 im. W. Degi, Polska, Skanderborg municipality (Dania) (2014-2016)

-- wykonawca w zespole badawczym Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC realizowanym na podstawie decyzji MNiSW nr DIR/WK/2017/01 o finansowaniu kosztów wkładu krajowego wnoszonego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pt. Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Liderem Konsorcjum realizującego projekt jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. (2017-2021).

 

 1. Badania własne:

-- 2011-2012: Zdrowie jako fenomen społeczny.

Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)

-- 2012-2013: Społeczne implikacje nowej genetyki. Genetyka, etyka i tożsamość

Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)

-- 2013-2014: Społeczno-kulturowe reprezentacje medycyny. Medycyna i jej metafory

Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)

 

Funkcje pełnione na uczelni:

-- od 2004 koordynator Summer School in Health Promotion organizowej przez WNoZ we współpracy z Esslingen University of Applied Sciences, Fontys University of Applied Sciences Tilburg, University of Balearic Islands, Howest University Applied Sciences i Hannover University of Applied Sciences and Arts.

-- członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu (od 2019)

-- członek komisji programowej dla kierunku biotechnologia medyczna

-- członek komisji programowej dla kierunku położnictwo

-- członek komisji programowej dla kierunku zdrowie publiczne

-- członek wydziałowej komisji ds. zdrowia publicznego

-- członek komisji nostryfikacyjnej WNoZ  (kierunek zdrowie publiczne)

-- członek Senatu Uniwersytetu Medycznego (2016- 2019)

-- opiekun Studenckiego Koła Naukowego Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych (2004-2014)

 

Działalność dydaktyczna:

 1. Od 2006 koordynator Summer School organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu UM we współpracy z partnerami z Finlandii, Niemiec i Rumunii:

– 2003: Summer School in Health Promotion (Jyväskylä, Finlandia, 3-10 września  2003)

– 2004: Health Promotion – Multicontexstual Approach (Poznań, 18-25 września 2004)

– 2005: Wellbeing of the Elderly (Jyväskylä, Finlandia, 3-10 września  2005)

– 2006: Wellbeing in the Family (Poznań, 10-15 września  2006)

– 2007: Culture and Health Promotion (Jyväskylä, Finlandia, 9-14 września  2007)

– 2008: Male Health (Poznań, 15-19 września 2008)

– 2009: Mental Health (Brasov, Rumunia, 9-15 września 2009)

– 2010: Health Inequalities: (Poznań, 7-11 czerwca 2010)

– 2011: Diversity and Equity in Health Promotion (Esslingen, 11-17 lipca 2011)

– 2012: Reproductive Health Promotion (Poznan, 9-13 lipca 2012)

– 2013: Impact of Economic Crisis on Health (Palma de Mallorca, 15-19 lipca 2013)

– 2014: Technology, education and health promotion (Poznań, 14-18.07.2014).

– 2015: Diversity, inequalities and equity in health promotion (Esslingen, 15-19.06.2015).

– 2016: Health promotion in different stages of life: from early childhood to healthy aging (Poznań, 13-17.06.2016).

– 2017: Health promotion in different environments. Research, policy and innovative education. (Palma de Mallorca, 22-26.05.2017).

– 2018: Innovations in Health Promotion (Brugia, 28.05-2.06.2018)

– 2019: Challenges in education, practice and training of health professionals (Tilburg, 20-24.05.2019)

 

 

 1. Od roku 2005 opiekun Koła Naukowego Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych

Realizowane pod opieką projekty badawcze otrzymały wyróżnienia:

– projekt realizowany przez Joannę Chojnacką i Justynę Filipowicz nt. Styl odżywiania się nastolatków. Studium porównawcze na przykładzie młodzieży gimnazjalnej wygrał jedną z pierwszych nagród na I Studenckim Sympozjum Naukowym Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. 11-12.05.2007 organizowanym przez AM w Warszawie.

– Joannę Sochę, Ewę Nowakowską, Paulinę Olech Aleksandrę Szmagaj Alicję Janke, Annę Kowalik, Wioletę Król, Natalię Maćkowiak, Elizę Mikołajczak, Mariannę Pawlak, Tatianę Walerych, Emilię Wietrzyska i Magdalenę Żuk nt. Rozmieszczenia instytucji oferujących usługi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej na obszarze Poznania oraz opinie osób korzystających z ich świadczeń wygrał 2 nagrodę na 8th International Congress of Young Medical Scientists, May 18-20 organizowanym przez UM w Poznaniu oraz 2 nagrodę na II Studenckim Sympozjum Naukowym Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. 11-12.05.2007 organizowanym przez AM w Warszawie.

– projekt realizowany przez Agnieszkę Drgas, Agnieszkę Rydlewską i nt. Motywacje osób stosujących naturalne metody rozpoznawania płodności na konferencji naukowo-szkoleniowej „Promocja zdrowia reprodukcyjnego” organizowanej przez Katedrę Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dnia, 16 listopada 2009. Tekst opublikowany w czasopiśmie Położna. Nauka i praktyka, 2(10)/2010, s. 8-12.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 1. W latach 2006-2012 sześciokrotnie wyróżniony zespołową nagrodą dydaktyczną przyznawaną przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 2. 2018 nagroda zespołowa dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za osiągnięcie uzyskane w roku 2017.

 

Seminarium magisterskie/licencjackie:

Na seminarium magisterskie/licencjackie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane pisaniem pracy z pogranicza nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

-- Wpływ kampanii społecznych na profilaktykę zdrowotną

-- Zaufanie do Zespołów Ratownictwa Medycznego w opiniach wybranych grup społecznych

-- Obraz(y) ciała w wybranym czasopiśmiennictwie

-- Uwarunkowania powstania i rozwoju ruchu antyszczepionkowego

-- Motywacje kobiet decydujących się na zabiegi chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej

-- Dysfunkcjonalność narządu wzroku jako wyznacznik nierówności społecznych

-- Obrazy kobiecego ciała w wybranych reklamach telewizyjnych i prasowych

-- Społeczne postrzeganie osób chorujących na epilepsję

-- Psychospołeczne aspekty zespołu policystycznych jajników (PCOS)

-- Ocena poziomu przystosowania bydgoskiej sfery kultury dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w świetle badań terenowych

-- Wizerunek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu w opiniach pacjentów

-- Obrazy schizofrenii w kulturze popularnej

-- Źródła powstania i rozwoju ruchu pro-life w Polsce i na świecie

-- Motywacje osób decydujących się na korzystanie z usług biobanków na przykładzie Polskiego Banku Komórek Macierzystych w Poznaniu

-- Praktyki medyczne jako praktyki władzy na przykładzie doświadczeń kobiet rodzących

-- Choroba jako wybór. Analiza na przykładzie ruchu społecznego pro-ana i pro-mia

-- Szpital jako źródło stresu

-- Lekarze czy znachorzy. Społeczne postrzeganie medycyny niekonwencjonalne

-- Niepełnosprawność jako bariera w uczestnictwie w życiu kulturowym

-- Wpływ stażu pracy ratownika medycznego, na stosunek do poszkodowanego i zaangażowanie w realizacji czynności ratunkowych

-- Ewolucja postaw społeczeństwa wobec tytoniu (w przygotowaniu)