dr Jan Domaradzki

socjolog, starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych

2003-2008 doktorat, Instytut Socjologii, UKSW
Praca doktorska pt. Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

1998-2003 magisterium, Instytut Socjologii UAM
Praca magisterska pt. Augusta Comte’a socjologia religii i religii Ludzkości.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kozyr-Kowalski

Dydaktyka:
• Socjologia ogólna (fizjoterapia, pielęgniarstwo, i lic.)
• Socjologia zdrowia (elektroradiologia, położnictwo, zdrowie publiczne, SUM I)
• Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji (fizjoterapia, SUM II)
• Sociology (I year bechelor studies in Physiotherapy Program in English)
• Summer School in Health Promotion (fakultet dla studentów WNoZ)
• seminarium magisterskie i licencjackie dla studentów WNoZ

Zainteresowania badawcze:

 

Działalność naukowa:

I Publikacje:

  1. Monografie:

 -- Społeczne konstruowanie genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim czasopiśmiennictwie opiniotwórczym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2017, ss. 428.

-- Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus  Dei, Nomos S.A., Kraków 2010, ss. 477.

-- Religia Ludzkości. Augusta Comte’a socjologiczna wizja religii, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2005, ss. 184.

 

  1. Monografie pod redakcją:

 -- Facing Health Inequalities. A European Perspective, Wydawnictwo UM, Poznań 2011, ss. 174. (współredaktor z E. Wierzejską i M. Musielakiem)

-- Male Health. Contemporary Issues, Wydawnictwo UM, Poznań 2009, ss. 185. (współredaktor z D. Hędzelek i M. Musielakiem)

 

  1. Artykuły:

 -- Genetyka, esencjalizm i tożsamość. Studia Socjologiczne 1(224)/2017, s. 297–328.

-- Medykalizacja a genetyzacja: ciągłość czy zmiana?, „Przegląd Socjologiczny” 65(1)/2017, s. 9–31.

-- Genetyzacja w polskich mediach na przykładzie tygodnika Polityka, [w:] M. Nowakowski, W. Piątkowski (red.), Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2017, s. 128–146.

-- Definitions of health and disease among physicians and Społem PSS employees, „Journal of Medical Science” 86(2)/2017, s. 7–17 [z P. Kordelem].

-- Geneticization and bioethics: ethical dilemmas in genetic counselling [w:] Marta Soniewicka (red.) Medical Ethics: Between Utility, Principles, and Virtues. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. [w druku] [z E. Baum].

-- Genetyka behawioralna w polskim czasopiśmiennictwie w latach 2000-2014 [Behavioural genetics in Polish print news media between 2000-2014], „Psychiatria Polska” 50(6)/2016, s. 1251–1271.

-- Doświadczenia opiekunów rodzinnych z systemem opieki medycznej: przypadek choroby Huntingtona [Family caregivers’ experiences with healthcare services: a case of Huntington disease], „Psychiatria Polska” 50(2)/2016, s. 375–391.

-- DNA jako kod kulturowy, „Kultura Popularna” 2(44)/2015, s. 40–67.

-- DNA i jego metafory, „Respectus Philologicus” 27(32)/2015, s. 74–84.

-- Medycyna i jej metafory. O roli metafor w komunikacji lekarz–pacjent, „Kultura i Edukacja” 3(109)/2015, s. 27–46.

-- Caring for patients with Huntington disease – a survey of caregivers’ experiences and views, „Journal of Pre-Clinical and Clinical Research” 9(2)/2015, s. 133–139.

-- Wpływ choroby Huntingtona na opiekunów rodzinnych. Przegląd literatury. [The impact of Huntington disease on family carers – a literature overview], „Psychiatria Polska” 49(5)/2015, s. 931–944.

-- Lay constructions of genetic risk. A case-study of the Polish Society of Huntington’s Disease,  „Polish Sociological Review 1(189)/2015, s. 107–127.

-- Patient rights, risk and responsibilities in genetic era: a right to know, a right not to know, or a duty to know?, „Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 22(1)/2015, s. 156–162.

-- Triada choroba, poczucie dyskomfortu i chorowanie i jej współczesna interpretacja, „Hygeia Public Health” 49(2)/2014, s. 197–201.

-- Homo geneticus jako zoon genetikon. rawo do niewiedzy a obowiązek wiedzy w dobie ryzyka genetycznego, [w:] M. Synowiec-Piłat i A. Łaska-Formajster (red.), Biologiczny wymiar życia populacyjnego i jego socjologiczne interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 15–34.

-- Prawo do niewiedzy a obowiązek wiedzy w opiniach rodzin osób z chorobą Huntingtona, „Etyka” 47(2)/2013, s. 18–33.

-- Extra medicinam nulla salus. Medicine as a secular religion, „Polish Sociological Review” 1(181)/2013, s. 21–38.

-- O definicjach zdrowia i choroby, „Folia Medica Lodziensia” 40(1)/2013, s. 5-29.

-- O skrytości zdrowia. O problemach z konceptualizacją pojęcia zdrowie, „Hygeia Public Health” 48(4)/2013, s. 408–419.

-- Biologiczne obywatelstwo: genetyka i nowe formy przynależności, [w:] M. Synowiec-Piłat i A. Olchowska-Kotala (red.), Socjologia i psychologia dla pacjenta – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 164–174.

-- Genetyka, prywatyzacja ryzyka i polityka kozła ofiarnego, „Diametros”  32/2012, s. 1–18.

-- Genetyzacja społeczeństwa. Społeczne konsekwencje nowej genetyki, „Studia Socjologiczne” 2(205)/2012, s. 7–26.

 

Wykaz wszystkich publikacji naukowych zamieszczony w: Bibliotece Głównej UM w Poznaniu

 

Wykaz publikacji na portalu Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Domaradzki

 

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu


Udział w grantach badawczych:
1. Granty międzynarodowe:
-- Członek zespołu badawczego europejskiego grantu badawczego: UnderstAid: a platform that helps informal caregivers to understand and aid their demented relatives (UnderstAid – platforma, która wspiera, pomaga zrozumieć i pomóc opiekunom w opiece nad krewnym z demencją) realizowanego we współpracy z VIA University College (Dania), Sekoia Assisted Living ApS (Dania), The Centre of Supercomputing of Galicia – CESGA (Hiszpania), Balidea Consulting and Programming (Hiszpania), Danish Alzheimer Association (Dania), the Gerontological Complex La Milagrosa – UDP A Coruña (Hiszpania), Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 im. W. Degi, Polska, Skanderborg municipality (Dania)
2. Badania własne:
-- 2011-2012: Zdrowie jako fenomen społeczny. Zdrowie i choroba w perspektywie społecznego konstruktywizmu. Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)
-- 2012-2013: Społeczne implikacje nowej genetyki. Genetyka, etyka i tożsamość. Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)
-- 2013-2014: Społeczno-kulturowe reprezentacje medycyny. Medycyna i jej metafory. Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)


Działalność pozadydaktyczna:
1. Od roku 2004 koordynator Summer School organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu UM we współpracy z partnerami z Finlandii, Niemiec i Rumunii:
2004: Health Promotion – Multicontexstual Approach (Poznań, 18-25 września)
2005: Wellbeing of the Elderly (Jyväskylä, Finlandia, 3-10 września)
2006: Wellbeing in the Family (Poznań, 10-15 września)
2007: Culture and Health Promotion (Jyväskylä, Finlandia, 9-14 września)
2008: Male Health (Poznań, 15-19 września)
2009: Mental Health (Brasov, Rumunia, 9-15 września)
2010: Health Inequalities (Poznań, 7-11 czerwca)
2011: Diversity and Equity in Health Promotion (Esslingen, 11-17 lipca 2011)
- 2012: Reproductive Health Promotion (Poznań, 9-13 lipca 2012)
2013: Impact of Economic Crisis on Health (Palma de Mallorca, 15-19 lipca 2013)
2014: Technology, Education and Health Promotion (Poznań, 14-18 lipca 2014)

2. Od roku 2005 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych
Realizowane pod opieką projekty badawcze otrzymały wyróżnienia:
– projekt realizowany przez Joannę Chojnacką i Justynę Filipowicz nt. Styl odżywiania się nastolatków. Studium porównawcze na przykładzie młodzieży gimnazjalnej wygrał jedną z pierwszych nagród na I Studenckim Sympozjum Naukowym Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. 11-12.05.2007 organizowanym przez AM w Warszawie.
– Joannę Sochę, Ewę Nowakowską, Paulinę Olech Aleksandrę Szmagaj Alicję Janke, Annę Kowalik, Wioletę Król, Natalię Maćkowiak, Elizę Mikołajczak, Mariannę Pawlak, Tatianę Walerych, Emilię Wietrzyska i Magdalenę Żuk nt. Rozmieszczenia instytucji oferujących usługi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej na obszarze Poznania oraz opinie osób korzystających z ich świadczeń wygrał 2 nagrodę na 8th International Congress of Young Medical Scientists, May 18-20 organizowanym przez UM w Poznaniu oraz 2 nagrodę na II Studenckim Sympozjum Naukowym Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. 11-12.05.2007 organizowanym przez AM w Warszawie.
– projekt realizowany przez Agnieszkę Drgas, Agnieszkę Rydlewską i nt. Motywacje osób stosujących naturalne metody rozpoznawania płodności na konferencji naukowo-szkoleniowej „Promocja zdrowia reprodukcyjnego” organizowanej przez Katedrę Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dnia, 16 listopada 2009. Tekst opublikowany w czasopiśmie Położna. Nauka i praktyka, 2(10)/2010, s. 8-12.

Nagrody i wyróżnienia
W latach 2006-2012 sześciokrotnie wyróżniony zespołową nagrodą dydaktyczną przyznawaną przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


SOCJOLOGIA

WYKŁADY Z SOCJOLOGII ZDROWIA