dr Jan Domaradzki

socjolog, starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych

2003-2008 doktorat, Instytut Socjologii, UKSW
Praca doktorska pt. Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

1998-2003 magisterium, Instytut Socjologii UAM
Praca magisterska pt. Augusta Comte’a socjologia religii i religii Ludzkości.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kozyr-Kowalski

Dydaktyka:
• Socjologia ogólna (fizjoterapia, pielęgniarstwo, i lic.)
• Socjologia zdrowia (elektroradiologia, położnictwo, zdrowie publiczne, SUM I)
• Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji (fizjoterapia, SUM II)
• Sociology (I year bechelor studies in Physiotherapy Program in English)
• Summer School in Health Promotion (fakultet dla studentów WNoZ)
• seminarium magisterskie i licencjackie dla studentów WNoZ

Zainteresowania badawcze:
socjologia medycyny zdrowia i choroby:
społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęć zdrowia i choroby, zdrowie i choroba w perspektywie społecznego konstruktywizmu, choroba jako metafora;
teoria krytyczna w medycynie i medykalizacja społeczeństwa: medykalizacja społeczeństwa; medycyna jako instytucja kontroli społecznej; medycyna i jej ideologie; ruchy krytyczne w medycynie;
socjologia genetyki: społeczne konsekwencje nowej genetyki, genetyka a etyka i prawa pacjenta, społeczno-kulturowe reprezentacje genetyki, genetyka w mediach; genetyka a eugenika;
socjologia religii: religia w warunkach modernizacji społecznej, świeckie formy religii, religia a życie publiczne; Opus Dei; socjologia Petera Bergera;
socjologia klasyczna i teoretyczna:
w szczególności A. Comte’a, E. Durkheima i M. Webera.

Działalność naukowa:

I Publikacje (36):

A: Monografie:

  1. a) jako autor:
  2. Religia Ludzkości. Augusta Comte’a socjologiczna wizja religii, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2005, ss. 184.   20 KBN
  3. Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei, Nomos S.A., Kraków 2010, ss. 477. 12 KBN
  4. b) jako redaktor:
  5. Male Health. Contemporary Issues, Wydawnictwo UM, Poznań 2009 (współredaktor z D. Hędzelek i M. Musielakiem), ss. 185. 6 KBN
  6. Facing Health Inequalities. A European Perspective, Wydawnictwo UM, Poznań 2011 (współredaktor z E. Wierzejską i M. Musielakiem), ss. 174. 4 KBN

 

  1. Artykuły:

2016

-- Doświadczenia opiekunów rodzinnych z systemem opieki medycznej: przypadek choroby Huntingtona [Family caregivers’ experiences with healthcare services: a case of Huntington disease], Psychiatria Polska 2016; 50(2) [w druku]

2015

-- Medycyna i jej metafory, Kultura i Edukacja 2015; 3 [w druku]

-- DNA jako kod kulturowy, Kultura Popularna 2015; 2(44): 40-68.

-- DNA i jego metafory, Respectus Philologicus 2015; 27(32): 74-84.

-- Caring for patients with Huntington disease – a survey of caregivers’ experiences and views. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research 2015; 9(2): 133-139.

-- Wpływ choroby Huntingtona na opiekunów rodzinnych. Przegląd literatury. [The impact of Huntington disease on family carers – a literature overview]. Psychiatria Polska 2015; 49(5): 931-944.

-- Lay constructions of genetic risk. A case-study of the Polish Society of Huntington’s Disease, Polish Sociological Review 2015; 1(189): 107-127.

-- Patient rights, risk and responsibilities in genetic era: a right to know, a right not to know, or a duty to know?, Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2015; 22(1): 156-162.

2014

-- Triada choroba, poczucie dyskomfortu i chorowanie i jej współczesna interpretacja, Hygeia Public Health 2014; 49(2): 197-201.

2013

-- Prawo do niewiedzy a obowiązek wiedzy w opiniach rodzin osób z chorobą Huntingtona, Etyka 2013; 47(2): 18-33.

-- Homo geneticus jako zoon genetikon. Prawo do niewiedzy a obowiązek wiedzy w dobie ryzyka genetycznego, [w:] M. Synowiec-Piłat i A. Łaska-Formajster (red.), Biologiczny wymiar życia populacyjnego i jego socjologiczne interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 15-34.

-- Extra medicinam nulla salus. Medicine as a secular religion, Polish Sociological Review 2013; 1(181): 21-38.

-- O definicjach zdrowia i choroby, Folia Medica Lodziensia 2013; 40(1): 5-29 1 KBN

-- O skrytości zdrowia. O problemach z konceptualizacją pojęcia zdrowie, Hygeia Public Health 2013; 48(4): 408-419.

-- Hannibal ante portas. Medykalizacja społeczeństwa wyzwaniem dla zdrowia publicznego, [w:] M. Musielak, K. Prętki, Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. Cz. 6. Zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2013, s. 39-59.

 

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu


Udział w grantach badawczych:
1. Granty międzynarodowe:
-- Członek zespołu badawczego europejskiego grantu badawczego: UnderstAid: a platform that helps informal caregivers to understand and aid their demented relatives (UnderstAid – platforma, która wspiera, pomaga zrozumieć i pomóc opiekunom w opiece nad krewnym z demencją) realizowanego we współpracy z VIA University College (Dania), Sekoia Assisted Living ApS (Dania), The Centre of Supercomputing of Galicia – CESGA (Hiszpania), Balidea Consulting and Programming (Hiszpania), Danish Alzheimer Association (Dania), the Gerontological Complex La Milagrosa – UDP A Coruña (Hiszpania), Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 im. W. Degi, Polska, Skanderborg municipality (Dania)
2. Badania własne:
-- 2011-2012: Zdrowie jako fenomen społeczny. Zdrowie i choroba w perspektywie społecznego konstruktywizmu. Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)
-- 2012-2013: Społeczne implikacje nowej genetyki. Genetyka, etyka i tożsamość. Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)
-- 2013-2014: Społeczno-kulturowe reprezentacje medycyny. Medycyna i jej metafory. Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)


Działalność pozadydaktyczna:
1. Od roku 2004 koordynator Summer School organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu UM we współpracy z partnerami z Finlandii, Niemiec i Rumunii:
2004: Health Promotion – Multicontexstual Approach (Poznań, 18-25 września)
2005: Wellbeing of the Elderly (Jyväskylä, Finlandia, 3-10 września)
2006: Wellbeing in the Family (Poznań, 10-15 września)
2007: Culture and Health Promotion (Jyväskylä, Finlandia, 9-14 września)
2008: Male Health (Poznań, 15-19 września)
2009: Mental Health (Brasov, Rumunia, 9-15 września)
2010: Health Inequalities (Poznań, 7-11 czerwca)
2011: Diversity and Equity in Health Promotion (Esslingen, 11-17 lipca 2011)
- 2012: Reproductive Health Promotion (Poznań, 9-13 lipca 2012)
2013: Impact of Economic Crisis on Health (Palma de Mallorca, 15-19 lipca 2013)
2014: Technology, Education and Health Promotion (Poznań, 14-18 lipca 2014)

2. Od roku 2005 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych
Realizowane pod opieką projekty badawcze otrzymały wyróżnienia:
– projekt realizowany przez Joannę Chojnacką i Justynę Filipowicz nt. Styl odżywiania się nastolatków. Studium porównawcze na przykładzie młodzieży gimnazjalnej wygrał jedną z pierwszych nagród na I Studenckim Sympozjum Naukowym Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. 11-12.05.2007 organizowanym przez AM w Warszawie.
– Joannę Sochę, Ewę Nowakowską, Paulinę Olech Aleksandrę Szmagaj Alicję Janke, Annę Kowalik, Wioletę Król, Natalię Maćkowiak, Elizę Mikołajczak, Mariannę Pawlak, Tatianę Walerych, Emilię Wietrzyska i Magdalenę Żuk nt. Rozmieszczenia instytucji oferujących usługi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej na obszarze Poznania oraz opinie osób korzystających z ich świadczeń wygrał 2 nagrodę na 8th International Congress of Young Medical Scientists, May 18-20 organizowanym przez UM w Poznaniu oraz 2 nagrodę na II Studenckim Sympozjum Naukowym Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. 11-12.05.2007 organizowanym przez AM w Warszawie.
– projekt realizowany przez Agnieszkę Drgas, Agnieszkę Rydlewską i nt. Motywacje osób stosujących naturalne metody rozpoznawania płodności na konferencji naukowo-szkoleniowej „Promocja zdrowia reprodukcyjnego” organizowanej przez Katedrę Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dnia, 16 listopada 2009. Tekst opublikowany w czasopiśmie Położna. Nauka i praktyka, 2(10)/2010, s. 8-12.

Nagrody i wyróżnienia
W latach 2006-2012 sześciokrotnie wyróżniony zespołową nagrodą dydaktyczną przyznawaną przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


SOCJOLOGIA OGÓLNA

WYKŁADY Z SOCJOLOGII ZDROWIA