dr hab. Adam Czabański

Socjolog, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;


Kierownik Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych


• Pomysłodawca, założyciel (w grudniu 2005 roku) i pierwszy naukowy opiekun Studenckiego Koła Naukowego Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych (do roku 2008).
• Założyciel (od roku 2003) i redaktor „Poznańskich Zeszytów Humanistycznych” – czasopisma naukowego o charakterze interdyscyplinarnym, prezentującego dokonania naukowe badaczy z licznych ośrodków naukowych z całej Polski, z zakresu szeroko pojętej humanistyki.
• We wrześniu 2010 roku otrzymał Indywidualną Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za monografię pt: „Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska”.
• Od stycznia 2011 roku członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Od kwietnia 2016 roku Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
• W październiku 2011 roku otrzymał prestiżową nagrodę „Amicus studentium”, za szczególne zasługi w procesie dydaktycznym.

Dydaktyka:
• Podstawy Socjologii (wykład)
• Socjologia Zdrowia (wykład)
• Socjologia Pracy (wykład)
• Patologie Społeczne (wykład)
• Metodologia Badań Naukowych (wykład)
• Fakultet: Społeczne aspekty samobójstw

Dr hab. Adam Czabański prowadzi seminarium magisterskie i licencjackie. Wypromował jak dotąd 60 prac magisterskich oraz 42 prace licencjackie.

Kontakt: aczabanski@interia.pl

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Medycznym:


Jest ponadto członkiem licznych towarzystw naukowych:
• Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
• Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
• Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej
• Towarzystwa Naukowego KUL


Zainteresowania badawcze:
• Socjologiczne aspekty zachowań dewiacyjnych zwłaszcza zachowań samobójczych (geneza, przebieg, formy manifestacji, profilaktyka – w tym samobójstwa młodzieży, samobójstwa podczas wojny, samobójstwa związane z kataklizmami przyrodniczymi, samobójstwa altruistyczne)
• Problematyka pomocy społecznej
• Socjologia zdrowia
• Socjologia moralności
• Szeroko pojęta problematyka zjawisk demograficznych

Dr hab. Adam Czabański jest autorem 200 publikacji naukowych (w tym 10 książek oraz redaktorem i współredaktorem 4 monografii wieloautorskich).


Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki:


Artykuły:
• Konflikty rodzinne młodzieży w wieku 15-20 lat z Poznania i województwa poznańskiego – podejmującej zachowania samobójcze, w: Roczniki Socjologii Rodziny, Poznań 1997, tom IX, ss. 225-231
• Zachowania samobójcze młodzieży w wieku 15-20 lat w Poznaniu i województwie poznańskim w okresie przemian systemowych w Polsce, w: Problemy społeczne w okresie zmian systemowych w Polsce. Materiały konferencyjne, Rzeszów 1997, ss. 195-203
• Młodzież wobec zjawiska śmierci samobójczej, w: Człowiek i Społeczeństwo, Poznań 1998, tom XV, ss. 97-110
• Pakty samobójcze wśród młodzieży, w: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Gdańsk 1999, ss. 241-248
• Środki ułatwiające realizację decyzji młodzieży o podjęciu zachowania samobójczego. Reakcja na nietolerancję, w: Tolerancja. Studia i szkice, Częstochowa 1999, tom VI, ss. 143-156
• Stosunek młodych niedoszłych samobójców do religii, w: Poznańskie Studia Teologiczne, Poznań 2000, tom IX, ss. 261-267
• Agresja i autoagresja w wybranych socjologicznych teoriach samobójstw, w: Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, Warszawa – Poznań 2001, ss. 166-172
• Projekty pomocy społecznej osobom starszym w Poznaniu, w: Poznańskie Studia Teologiczne, Poznań 2001, tom X, ss. 367-375
• Zachowania samobójcze „zaraźliwe” i pakty samobójcze wśród młodzieży, w: Samobójstwo, pod red. B.Hołyst, M.Staniaszek, M.Binczycka-Anholcer, Warszawa 2002, ss. 196-206
• Doskonalenie kadry socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w: Polityka społeczna samorządu terytorialnego. Poradnik praktyczny, pod red. A.Grzybowski, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002, ss. 28-32 (praca popularno – naukowa)
• Trendy demograficzne determinantą prorodzinnej polityki społecznej, w: Polityka społeczna samorządu terytorialnego. Poradnik praktyczny, pod red. A. Grzybowski, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002, ss. 72-79 (praca popularno – naukowa)
• Pomoc rodzinom przeżywającym sytuacje trudne i kryzysy – założenia interwencji kryzysowej, w: Polityka społeczna samorządu terytorialnego. Poradnik praktyczny, pod red. A.Grzybowski, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002, ss. 106-113 (praca popularno – naukowa)
• (wspólnie z A.Grzybowskim) Programy pomocy osobom bezdomnym, w: Polityka społeczna samorządu terytorialnego. Poradnik praktyczny, pod red. A.Grzybowski, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002, ss. 138-145 (praca popularno – naukowa)
• (wspólnie z A.Grzybowskim) Problem żebractwa w Polsce – lokalne inicjatywy pomocy osobom żebrzącym, w: Polityka społeczna samorządu terytorialnego. Poradnik praktyczny, pod red. A.Grzybowski, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002, ss. 145-150 (praca popularno – naukowa)
• Socjologiczna wizja futurologiczna ewolucji stylów życia, w: Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego, pod red. A.Czabański, Poznań 2002, tom I, ss. 75-92 (praca popularno – naukowa)
• Prognozowane kierunki przemian problemów społecznych w Poznaniu na podstawie badań w dzielnicy Nowe Miasto, w: Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego, pod red. A.Czabański, Poznań 2002, tom I, ss. 93-116
• Samobójstwa w Poznaniu w 1945 roku. Analiza socjologiczna, w: Poznańskie Studia Teologiczne, Poznań 2002, tom XII, ss. 243-248
• Problem samobójstw w historii filozofii, w: Na marginesie historii, pod red. Piotr Gołdyn, Konin 2003, ss. 44 – 55 (praca popularno – naukowa)
• Śmiertelność niemowląt w Poznaniu w perspektywie długookresowej, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom I, Poznań 2003, ss. 49 – 58
• Urodzenia pozamałżeńskie w Poznaniu w latach 1912-1937. Analiza zjawiska w świetle współczesnych trendów ogólnopolskich i ogólnoeuropejskich, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom I, Poznań 2003, ss. 59 – 72
• Zmiany w strukturze ludności Poznania na tle innych wielkich miast w Polsce, w: Poznańskie Studia Teologiczne, Poznań 2003, tom XIV, ss. 213-218
• Reakcje na agresję ze strony otoczenia społecznego (na przykładzie prób samobójczych młodzieży), w: Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, pod.red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer, Warszawa 2003, ss. 326-332
• Młodzi niedoszli samobójcy w pięć lat po ostatniej próbie samobójczej. Dwa studia przypadku, w: Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego, Poznań 2003, tom II, ss. 109 - 116
• Problematyka samobójstw w wybranych tekstach polskich piosenek z przełomu wieku XX i XXI, w: Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego, Poznań 2003, tom II, ss. 117 – 131
• Samobójstwa mieszkańców Sieradza w okresie przemian systemowych w Polsce w latach 1990-2001, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom II, Poznań 2004, ss. 43 – 58
• Powódź z lipca 1997 a samobójstwa w Opolu, w: Studia i rozprawy, pod.red.Józefa Podgóreckiego, Opole 2004, ss. 70 – 84
• Soziologische Analyse der Selbstmorde unter polnischer und deutscher Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg in Poznań, w: Studia Niemcoznawcze, tom XXVIII, Warszawa 2004, ss. 291-310.
• Samobójstwa w wybranych miejscowościach Ziemi Sieradzkiej podczas II wojny światowej, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom III, Poznań 2004, ss. 49-58.
• Społeczne konsekwencje zmian struktury wieku mieszkańców Konina w latach 1998 – 2003 na tle wielkich miast w Polsce, w: Konińskie Forum Naukowe, Konińskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Konin 2004, tom I, zeszyt I, ss.27 – 32.
• Przemiany cech społeczno – demograficznych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w roku 2000 i 2002, w: Wybrane aspekty problematyki pomocy społecznej, pod redakcją Michała Musielaka i Adama Czabańskiego, Wydawnictwo Akademii Medycznej im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu, Studia i Monografie, tom II, Poznań 2005, s. 44 – 50.
• Trudności w identyfikacji działań wchodzących w zakres pracy socjalnej. Doświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w: Wybrane aspekty problematyki pomocy społecznej, pod redakcją Michała Musielaka i Adama Czabańskiego, Wydawnictwo Akademii Medycznej im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu, Studia i Monografie, tom II, Poznań 2005, s. 126 – 134.
• Pakty samobójcze przez Internet – socjologiczna analiza zjawiska, w: Era społeczeństwa informacyjnego - wyzwania, szanse, zagrożenia, 21 – 22.04.2005 Poznań 2005, Materiały konferencyjne pod redakcją Janusza Klebana, Waldemara Wieczerzyckiego, s. 115 – 121.
• Religijne koncepcje zdrowia (wspólnie z J.Domaradzkim, D.Hędzelek, M.Musielakiem), w: Pielęgniarstwo Polskie 2005, nr 2 (20), s. 338 – 348
• Samobójstwa wśród robotników przymusowych we Wrocławiu podczas II wojny światowej, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, pod red. Adama Czabańskiego, tom IV, Poznań 2005, s. 71 – 80
• Zachowania samobójcze polskiej młodzieży jako efekt dysonansu w internalizacji świata techniki i świata aksjologiczno – normatywnego, w: Socjologia religii, pod red. Józefa Baniaka, tom III Religijna i moralna kondycja młodzieży polskiej mity i rzeczywistość, Poznań 2005, s. 319 – 330
• Samobójstwa polskich artystów na początku drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 roku. Dwa studia przypadku (Tadeusz Wolniewicz i Stanisław Ignacy Witkiewicz), w: Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego, tom III, Poznań 2005, s. 137 – 143
• Samobójstwa ludności żydowskiej we Wrocławiu podczas II wojny światowej, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom V, Poznań 2005, s. 67 – 80
• Próby samobójcze osób w wieku podeszłym, w: Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego, pod red. M.Binczycka – Anholcer, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2005, s. 439 – 445
• Samobójcze fora dyskusyjne w Internecie – analiza zjawiska, w: Era społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania, szanse, zagrożenia. Materiały konferencyjne, 20 – 21.IV.2006, pod red. Janusza Klebana i Waldemara Wieczerzyckiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2006, s. 197 – 210 (wspólnie z Natalią Markwitz)
• Rozważania nad wpływem powodzi na dynamikę samobójstw wśród ludności dotkniętej ich skutkami, w: Studia i Rozprawy, pod red. Stanisława Korczyńskiego, Opolskie Centrum Kształcenia, Opole 2006, s. 10 – 15
• Usiłowanie samobójstwa przez członków sekty Wielkie Białe Bractwo – Jusmalos na Ukrainie, w: Homo Politicus. Rocznik Politologiczny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006, s. 67 – 72
• Opinie studentów pierwszego roku socjologii na temat procesów sekularyzacji w Polsce, w: Socjologia religii, pod. red. Józefa Baniaka, tom IV Sekularyzacja jako wyzwanie dla religii i Kościoła mity czy rzeczywistość, Poznań 2006, s. 217 – 229
• The Chosen Aspects of Social Functioning of Centenarians, w: The Many Faces of Being Old. Health and Socio – cultural Aspects of Ageing, pod red. Michała Musielaka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej, Poznań 2006, s. 83 – 90 (wspólnie z Justyną Szkarłat)
• Suicides of the Jewish Population in Wrocław During World War II, a Sociologic Analysis, w: Jurnal Medical Braşovean, University Transilvania of Brasov 2006, nr 1, s. 40 – 42
• Samobójstwa ludności cywilnej w oblężonym Wrocławiu 23.I – 6.V.1945 rok, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom VI, Wyd. Rys-Studio, Poznań 2006, s. 23-30
• Zakres zjawiska niepełnosprawności w podregionie konińskim w świetle danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2002, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom VII, Wyd. Rys-Studio, Poznań 2006, s. 9-17
• Tematyka samobójstw w internetowych blogach, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom VIII, Wyd. Rys – Studio, Poznań 2007, s. 73 – 83 (wspólnie z Natalią Markwitz)
• Seniorzy o samobójstwach altruistycznych, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, Wyd. Rys – Studio, Poznań 2007, tom IX, s. 51 – 61.
• Aktywność Kościoła w obliczu dramatu zachowań samobójczych w społeczeństwie, w: Społeczna i polityczna rola Kościoła instytucjonalnego w Polsce. Społeczeństwo i Kościół, pod red. Józefa Baniaka, Poznań 2007, tom 4, s. 59 – 68
• Samobójstwa nastolatków we Wrocławiu (Breslau) podczas II wojny światowej, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, Poznań 2008, tom X, s. 55 – 65
• Suicides of German citizens of Wrocław serving in the army during World War II, w: Journal Medical Brasovean 2008, nr 1, s. 109 – 112
• Napisy na murach jako archetyp forów internetowych, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, Poznań 2008, tom XI, s. 93 – 99
• Samobójstwa nauczycieli w Poznaniu i Wrocławiu podczas II wojny światowej, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, Poznań 2008, tom XI, s. 101 – 105
• Samobójstwa lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych we Wrocławiu podczas II wojny światowej, w: Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, nr 1 (18), 2009, s. 38 – 44
• Pakty samobójcze wśród mieszkańców Wrocławia (Breslau) podczas II wojny światowej, w: Orbis Linguarum, tom 34, Wrocław 2009, s. 367 – 375
• Samobójstwa seniorów we Wrocławiu podczas II wojny światowej, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom XII, Poznań 2009, s. 143 – 152
• Samobójstwa ewangelików niemieckich podczas II wojny światowej, w: Protestantyzm w Polsce na przestrzeni wieków, pod red. Piotra Gołdyna, Wyd. Rys, Poznań 2009, s. 85 - 94
• Bohaterstwo w opiniach młodzieży studenckiej, w: W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie, pod red. Józefa Baniaka, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2010, s. 408 – 424
• Samobójstwa złożone podczas II wojny światowej we Wrocławiu, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom XV, Poznań 2010, s. 17 – 23
• Samobójstwo jako forma uniknięcia grzechu, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom XV, Poznań 2010, s. 25 – 30
• Opinie Polaków na temat zagrożenia terroryzmem, w: Bezpieczeństwo. Polska i świat. Wczoraj – Dziś – Jutro. Pod red. H.Lisiaka, D.Bartkowiak, A.Kołacz, Poznań 2011, s. 226 – 235
• Zjawisko autoagresji wśród młodzieży w Polsce, w: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji, pod red. Sylwestra Bębasa, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2011, s. 33 – 50.
• Zachowania samobójcze osób starszych, w: Różne oblicza starości, pod red. Katarzyny Wieczorowskiej – Tobis i Doroty Talarskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 148 - 157
• Adolescent attitudes about altruistic suicides, w: Suicidologi, 2011, Vol. 16, nr 2, s. 14 – 15. /wspólnie z Davidem Lesterem.
• Praca pracownika socjalnego w szpitalu, w: Wybrane aspekty pracy socjalnej, pod red. Adama Czabańskiego, Wydawnictwo Rys, Poznań 2011, s. 47 - 58 (wspólnie z Martą Jorka)
• Elementy aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie rejonu Główna w Poznaniu, w: Wybrane aspekty pracy socjalnej, pod red. Adama Czabańskiego, Wydawnictwo Rys, Poznań 2011, s. 97 - 107
• Zagrożenia w pracy pracownika socjalnego ze strony klientów pomocy społecznej, w: Wybrane aspekty pracy socjalnej, pod red. Adama Czabańskiego, Wydawnictwo Rys, Poznań 2011, s. 117 - 124 (wspólnie z Martą Jorka)
• Kryzysy dorosłości - samobójstwa, w: Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości, pod red. Remigiusza J.Kijaka, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012, s. 233 - 251
• Zagrożenia w pracy pracownika socjalnego ze strony przełożonych (pracodawców), w: Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe, pod red. Henryka Lisiaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012, s. 139 - 147
• Przypadki samobójstw altruistycznych we wspomnieniach seniorów, w: Nowiny Lekarskie, Poznań 2012, nr 1 (81), s. 49 - 54
•Przemoc wobec osób starszych w świetle danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w: Nowiny Lekarskie, Poznań 2012, nr 1 (81), s. 55 - 59 (wspólnie z Katarzyną Lewicką - Pańczak)
• Samobójstwo jako przykład autodestrukcji człowieka, w: Lamus, 2012, nr 1/9 (25), s. 18 - 23
• Samobójstwa w Polsce w latach 1971 - 1981. Socjologiczna analiza zjawiska, w: Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971 - 1981. Zbiór studiów, pod red. Joanny Farysej, Henryka Lisiaka, Karola Siemaszko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012, s. 183 - 192
• Samobójstwa ludności niemieckiej w wybranych miejscowościach Kotliny Kłodzkiej w okresie II wojny światowej, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom XVIII, Wydawnictwo Rys., Poznań 2012, s. 37 - 44
• Poczucie bezpieczeństwa wśród pasażerów pociągu w kontekście incydentu suicydalnego na torach kolejowych, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom XIX, Wydawnictwo Rys, Poznań 2012, s. s. 163 – 172

 

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu

 

 

 

Zobacz także