dr hab. Ewa Baum

Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki

 

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Medycznym
- Prodziekan na Wydziale Nauk o ZdrowiuDydaktyka:
• Ethics (kierunek anglojęzyczny)
• Etyka
• Bioetyka
• Retoryka i erystyka
• Polityka zdrowotna UE

Zainteresowania naukowe:
• Zagadnienia etyczne związane z rozwojem nauk medycznych, w tym gwałtowny rozwój medycyny regeneracyjnej. Problem terapeutycznego wykorzystania komórek macierzystych i nowe, nieznane dotąd, dylematy etyczne, jakie niesie ze sobą ten proces. Analiza czynników wpływających na ocenę moralną postrzegania potencjalnych możliwości komórek macierzystych w wybranych kręgach kulturowych
• Problem funkcjonowania utopii i antyutopii, zarówno na płaszczyźnie literackiej, jak i we współczesnej bioetyce
• Zagadnienia związane z przeobrażeniami językowymi współczesnej polszczyzny, kształtowanie się postaw i zachowań językowych w wybranych środowiskach

Popularyzacja wiedzy naukowej z zakresu bioetyki

Najważniejsze publikacje naukowe:

Jakość życia chorych poddawanych terapii nerkozastępczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2017.

 Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2010.

 Profesjonalizm w instytucjach opieki zdrowotnej - poradnik dla pracowników.

Wyzwania ochrony zdrowia. Pielęgniarstwo, geriatria, sekretariat medyczny w aspekcie etyki, opieki medycznej i zarządzania

Perspektywy ochrony zdrowia. Geriatria, pielęgniarstwo, rynek usług medycznych w kontekście standardów opieki nad pacjentem.

Ojciec polskiej medycyny perinatalnej, Tom XXXII -Wstęp i dobór tekstów: Ewa Baum i Grzegorz H. Bręborowicz

 

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu